Valné zhromaždenie ASPEK

1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASPEK.

2.

Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje a mení stanovy,
b) schvaľuje a mení program a rokovací poriadok valného zhromaždenia,
c) volí a odvoláva členov prezídia a dozornej rady,
d) schvaľuje rozpočet,
e) schvaľuje koncepcie a program činnosti,
f) prerokúva správu dozornej rady,
g) schvaľuje správu prezídia o činnosti a hospodárení,
h) rozhoduje o zrušení ASPEK a menuje likvidátora,
i) rozhoduje o zakladaní a zrušení samostatných subjektov (právnických osôb),
j) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktorých rozhodovanie si vyhradilo,
k) schvaľuje výšku ročného členského príspevku a zmluvné podmienky pre ďalšie platby v zmysle článku III., bod 1.,
l) rozhoduje ako odvolací orgán voči určeným rozhodnutiam prezídia.

3.

Valné zhromaždenie sa schádza minimálne jedenkrát ročne. Zvoláva ho prezídium pozvánkou, spravidla 21 dní pred jeho konaním. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú poverení zástupcovia členov ASPEK.

4.

Valné zhromaždenie musí prezídium zvolať tiež vtedy, ak o to požiada minimálne jedna tretina členov.

5.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomných a splnomocnených 30 % členov.

6.

Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov a sú pre členov a orgány ASPEK záväzné. Pri rozhodovaní o zmene stanov a zrušení ASPEK je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov. Pri hlasovaní má každý člen ASPEK jeden hlas.

7.

Ak by navrhované uznesenie malo spôsobiť priamy a závažný majetkový alebo iný dôsledok pre niektorého člena, ktorý nehlasoval za toto uznesenie, môže oznámiť, že sa necíti byť týmto uznesením viazaný. O tomto sa vykoná záznam v zápisnici rokovania. Toto sa nevzťahuje na povinnosť člena platiť členské príspevky a ďalšie platby v zmysle článku III., bod 1.

8.

Podrobnosti o rokovaní valného zhromaždenia upravuje rokovací poriadok.