Organizačná štruktúra ASPEK

Na základe Stanov, ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku je občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov, s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Pri každom členovi je uvedená aj problematika, ktorú zastrešuje v asociácií. 

Prezident

RNDr. Ing. Pavel MIKULÁŠ (štatutárny orgán) – PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín
Stavebníctvo

Viceprezident

doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. (štatutárny orgán) – PROEN s.r.o. Bratislava
Hospodárstvo a grantové zdroje

Výkonný viceprezident

Ing. Peter PLEKANEC (štatutárny orgán) – ENEX Consulting, s.r.o. Trenčín
Ochrana životného prostredia, odpadové hospodárstvo

Prezídium

Ing. Július JANKOVSKÝ – APERTIS, s.r.o. Lieskovec
Energetika

Ing. Jozef MAKO – Duslo, a.s. Šaľa
Chemický priemysel

prof. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD. – Fakulta priemyselných technológií TnU AD Púchov
Školstvo a výskum

Ing. Michal SIMČO – Bukóza Energo, a.s. Hencovce
Výroba a dodávanie elektrickej energie a tepla

Ing. Gabriel SIROTŇÁK – STM Power, a.s. Lieskovec
Strojársky priemysel

Ing. Pavel KYSELICA – Levické mliekarne, a.s. Levice
Potravinársky priemysel

Ing. Viliam CARACH, PhD. – CRH Slovensko, a.s. Rohožník

Dozorná rada

Ing. Martin MOTAJ –
Ing. Marcel HROBÁRIK
Ing. Jozef ŠOLTÉS, CSc.

Čestný členovia

Ing. Oleg LEONTIEV
Ing. Pavel JECH
Ing. Miroslav PROSŇANSKÝ