Konferencie organizované ASPEK

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE - KPE

Predchádzajúce ročníky Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE ukázali, že téma priemyselných emisií, s osobitným dôrazom na dopady povinností a úloh podnikovej sféry, upravených právnymi a procedurálnymi predpismi v súvislosti s riešením ich environmentálnych vplyvov, je naďalej aktuálna. Prinášanie informácií o nových legislatívnych úpravách, technických riešeniach a ich financovaní, spolu so skúsenosťami a poznatkami subjektov podnikovej sféry aktívne riešiacich svoje vplyvy na životné prostredie, sa v súčasnosti stáva nevyhnutnosťou pre správne nastavenie koncepčných a realizačných zámerov producentov emisií. Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí.

Konferencia je určená pre vrcholových manažérov a odborných pracovníkov priemyselných podnikov, výrobcov tepla a elektriny, výrobcov a dodávateľov z environmentálneho sektora, poradenských a inžinierskych firiem.

Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch.

História Konferencií priemyselné emisie :