Dozorná rada ASPEK

Dozorná rada má troch členov, z ktorých si volí svojho predsedu.

Členom dozornej rady nemôže byť člen prezídia ani generálny sekretár.

Dozorná rada sa schádza podľa potreby, alebo na požiadanie niektorého orgánu ASPEK, najmenej však 2 krát ročne. Jej rozhodnutie platí, ak je prijaté hlasmi 2 členov. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na 4 roky. Návrh zloženia novej dozornej rady predkladá valnému zhromaždeniu odstupujúce prezídium. Opätovné zvolenie na ďalšie funkčné obdobie, ale i odvolanie v priebehu funkčného obdobia, je možné.

Dozorná rada je zodpovedná za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada najmä:

vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a hospodáreniu ASPEK,

vykonáva revíziu stavu účtu, účtovných kníh a účtovných závierok,

kontroluje, či použitie finančných prostriedkov a hospodárenie s majetkom zodpovedá všeobecne platným predpisom a rozhodnutiam valného zhromaždenia.

Ak dozorná rada zistí závažné nedostatky v činnosti ASPEK, bezodkladne o tom informuje prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidenta alebo prezídium na jeho zasadnutí.

Zloženie dozornej rady

predseda: Ing. Martin Motajčlen: Ing. Marcel Hrobárikčlen: Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.