Konferencia Priemyselné Emisie 2012

Hlavná téma – Dopady legislatívnych opatrení na priemyselné podniky v súvislosti s vypúšťaním emisií.Cieľom konferencie je oboznámiť jej účastníkov so stavom transpozície Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách do právnych predpisov na ochranu životného prostredia v Slovenskej republike a s ďalšími legislatívnymi úpravami, súvisiacimi s vypúšťaním emisií, s pripravovanou európskou smernicou o energetickej efektívnosti, so závažnosťou a dopadmi požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov súvisiacich s vypúšťaním emisií na povinné subjekty, s ponukou možností na riešenie uvedených požiadaviek.

Prednáška 01

Transpozícia Smernice o priemyselných emisiách do sústavy právnych predpisov SR

Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02

Súčasný stav transpozície smernice o priemyselných emisiách v ČR

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie, MŽP ČR

Prednáška 03

Znižovanie emisií do roku 2020 na základe medzinárodných záväzkov

Ing. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 04

Aukcie emisných kvót

Mgr. Veronika Jaceková, Ing. Miloš Grajcar, Odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

Prednáška 05

Nová smernica o energetickej efektívnosti (dôsledky pre Slovensko, očakávania do budúcnosti)

Mgr. Michal Hudec, energy online, a.s.

Prednáška 06

Energetická efektívnosť – kľúčový prvok nízkouhlíkovej stratégie

Ing. Igor Vereš, Odbor politiky zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 07

Cestovná mapa EÚ pre energetiku do roku 2050 – výzvy a príležitosti

Ing. Jozef Škultéty, Senior špecialista, Regulačné a trhové záležitosti, Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 08

Priemyselné emisie z pohľadu koncernu Volkswagen

Dr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz (Ochrana životného prostredia v produkcii) VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 09

Dopady nových pravidiel obchodovania s emisiami CO2 na priemysel v období 2013-2020

Ing. Dušan Ronec, SD&HSE senior expert, SLOVNAFT, a.s.

Prednáška 10

Vzťah Smernice o priemyselných emisiách a referenčných dokumentov o najlepších technikách v podmienkach procesu revízie BREF pre rafinérie

Ing. Martin Demčák, PhD., Country Manager TUR&BOZP, ŽP, SLOVNAFT, a.s.

Prednáška 11

Alternatívne riešenia rekonštrukcie veľkých spaľovacích zariadení podľa požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách

Ing. Július Jankovský, Apertis, s.r.o.

Prednáška 12

Trendy v znižovaní emisií z energetických zdrojov

Ing. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ, Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 13

Vybrané fínske riešenia pre zvyšovanie energetickej účinnosti v priemysle a koncept SOLVED

Ing. Radoslav Mizera, zástupca Cleantech Finland, Rakúsko

Prednáška 14

Pripravované zmeny zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o ovzduší v súvislosti s transpozíciou smernice 2010/75/EÚ

Ing. Branislav Rosa, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 15

Smernica a energetickej efektívnosti a nové úlohy a ciele pre SR

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA

Prednáška 16

Plnenie požiadaviek smernice o priemyselných emisiách pre vybrané prevádzky

Ing. Alena Popovičová, ARPenviro Team

Prednáška 17

Úlohy SIŽP vyplývajúce zo smernice o priemyselných emisiách

Ing. Helena Nitschneiderová, hl. inšpektorka Útvaru IPKZ, ústredie SIŽP

Prednáška 18

Financovanie environmentálnych investícií v sieťových odvetviach

Ing. Vladimír Vacho, Ing. Ľuboslav Kosír, Ekofin Bratislava, s.r.o.