Spolupracujeme

| Štátne inštitúcie

Vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy ASPEK  hlavne spolupracuje pri tvorbe a ďalšom zdokonaľovaní environmentálnej legislatívy. Využíva pritom svoju databázu odborníkov, prevažne z pracovníkov členských organizácií. Tým sa podniková sféra dostáva k cenným informáciám a zároveň svojimi poznatkami a skúsenosťami ovplyvňuje tvorbu právnych i technických noriem. Pre štátne orgány tak ASPEK vytvára potrebný zdroj informácií z podnikovej praxe.

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

Slovenská inšpekcia
životného prostredia 

Slovenská agentúra
životného prostredia

Slovenská inovačná
a energetická agentúra

| Partneri

Asociácia čistiarenských expertov
Slovenskej republiky

Asociácia vodárenských expertov

Global Water Partnership SK

Zväz Chemického a Farmaceutického Priemyslu

| Mediálni partneri

ASPEK dlhodobo spolupracuje s mediálnymi partnermi na rôznych projektoch, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych potrieb čo najširšieho okruhu členov, ale aj ďalších subjektov.

21. storočie

AF Power Agency

Energia pre Vás

Enviro Portál

Energie Portal

Odpady Portal

Energia.sk

ekomagazin.sk