Konferencia Priemyselné Emisie 2011

Hlavná téma – Dopady legislatívnych opatrení na priemyselné podniky v súvislosti s vypúšťaním emisií KPE organizované pod záštitou Stanislava Janiša predsedu výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Cieľom konferencie je oboznámiť jej účastníkov so súčasným stavom pôsobenia komplexu legislatívnych úprav vypúšťania emisií do ovzdušia, upozorniť na závažnosť dopadov týchto úprav, vyžadujúcich značné objemy investičných prostriedkov, na ekonomiku povinných subjektov, naznačiť cesty riešenia týchto dopadov.

Úvodné príhovory – József Nagy, minister životného prostredia Slovenskej republiky a Juraj Miškov, minister hospodárstva Slovenskej republiky

Prednáška 01

Smernica o priemyselných emisiách a jej transpozícia do legislatívy Slovenskej republiky

Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02

Dopady smernice o priemyselných emisiách na priemysel a energetiku SR – závery štúdie ASPEK

Ing. Iva Fabušová, PROEN s.r.o., Bratislava

Prednáška 03

Poznatky z ČR v súvislosti so Smernicou o priemyselných emisiách

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Odbor posuzovaní vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP ČR

Prednáška 04

Prehľad legislatívnych noriem klimaticko-energetického balíčka

Ing. Helena Princová, riaditeľka Odboru politiky zmeny klímy a ekonomických nástrojov, MŽP SR

Prednáška 05

Ekonomické dopady prijímaných opatrení na vypúšťanie emisií

Ing. Jiří Balajka, DrSc., ECOSYS Bratislava

Prednáška 06

Niektoré dopady Smernice o priemyselných emisiách na spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Jozef Škultéty, Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 07

Dôsledky implementácie Smernice o priemyselných emisiách na subjekty chemického priemyslu

Ing. Jozef Krajmer, Duslo Šaľa, a.s., ZCHFP SR

Prednáška 08

Dopady novej smernice o emisiách na automobilový priemysel

Ing. Ladislav Halász, PSA Trnava

Prednáška 09

Dôsledky implementácie Smernice o priemyselných emisiách na výrobu nekovových minerálnych produktov

Ing. Miroslav Prosňanský, EkoPro, s.r.o., Trenčín

Prednáška 10

Technológie na zníženie emisií na hodnoty nových limitov

Ing. Jozef Madola, Ing. Martin Vaškovič, Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače

Prednáška 11

Znižovanie emisií NOx rekonštrukciou energetických kotlov

Ing. František Krček, CSc., Alstom, s.r.o., ČR

Prednáška 12

Efektívnosť pri využívaní energie (ako nástroj na znižovanie emisií)

Ing. František Urban, CSc., Ing. Ľubor Kučák, CSc. (SjF STU Bratislava), Ing. Michal Fabuš (PROEN, s.r.o., Bratislava)

Prednáška 13

Využitie a prínos fondov EÚ v oblasti ochrany ovzdušia

PhDr. Vladimír Kováčik, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Prednáška 14

Je operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast cestou k znižovaniu priemyselných emisií?

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA

Prednáška 15

Možnosti financovania environmentálnych projektov

Ing. Vladimír Vacho, Dexia banka Slovenska, a.s.

Prednáška 16

Požiadavky Smernice o priemyselných emisiách na veľké spaľovacie zariadenia

Ing. Zuzana Kocúnová, odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

Prednáška 17

Odpad ako palivo v zmysle požiadaviek EÚ legislatívy

Ing. Zuzana Kocúnová, odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

Prednáška 18

Vybrané požiadavky Smernice o priemyselných emisiách kladené na priemysel

Ing. Alena Popovičová, PhD., ARPenviro Team

Prednáška 19

Implementácia Smernice o priemyselných emisiách z pohľadu činnosti SIŽP

Ing. Helena Nitschneiderová, hlavná inšpektorka Útvaru IPKZ, ústredie SIŽP

Prednáška 20

Obchodovanie s emisnými kvótami v podmienkach Slovenskej republiky

Ing. Radoslav Jonáš, Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

Prednáška 21

Európsky a národný legislatívny rámec požiadaviek na ekodizajn

Mgr. Igor Jašurek, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike MH SR