Súťaže pod záštitou ASPEK

1. NPC - Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

Podporuje aktivity podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie

Zvyšuje záujem o aktivity zamerané na výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. 

Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaže.

2. EBAE - Európska podnikateľská cena za životné prostredie

EBAE logo na vysku

Od roku 1987 sa vrámci Európskej únie vyzdvihujú a odmeňujú podniky, ktoré najúspešnejšie zavádzajú „zelené inovácie“, pokiaľ ide o manažment, produkt a služby, proces, medzinárodnú spoluprácu podnikov alebo spájanie podnikateľských zámerov a biodiverzity. 

Do súťaže sa môže zapojiť akýkoľvek podnik z členského štátu EÚ alebo z kandidátskej krajiny, ktorý musí najskôr uspieť v národnom kole súťaže. Dvojfázovým výberom sa zaručuje, že víťazné podniky súťaže o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie sú tie najpriekopníckejšie, najinovatívnejšie a najzodpovednejšie podniky v Európe.