ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Pozvánka

s pohľadom upreným na udržateľnú budúcnosť

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
za spolupráce:

AČE – Asociácia čistiarenských expertov SR
SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva
EXPO CENTER Trenčín
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako partner
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v Slovenskej republike za rok 2021

Vás pozývajú na
9. ročník tradičnej konferencie ASPEK

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2022
S POHĽADOM UPRENÝM NA UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ

so slávnostným odovzdávaním
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie
v Slovenskej republike za rok 2021
15. júna 2022
EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14
911 40 Trenčín

Program

8:30 – a počas celého dňaRegistrácia účastníkov (konferenčná sála v pavilóne P1) – pre pozvaných hostí, prednášajúcich, členov ASPEK.

 • Konferencia je otvorená pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov AQUA 2022 s podmienkou identifikácie pri vstupe a dodržiavania tichého režimu príchodu, odchodu a účasti na konferencii. Odporúčame registráciu vopred na určenom formulári, ako je uvedené v tejto pozvánke, v pozývacích mailoch a/alebo na stránke www.aspek.sk.

9:00 – Otvorenie konferencie a organizačné pokyny

 • Zástupcovia MŽP SR, ASPEK, AČE, EXPO

9:15 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 8. ročník 2021 a informácie
o European Business Awards for the Environment

 • doc. Ing. Michal Fabuš, PhD., predseda hodnotiacej komisie NPC ŽP SR, národného kola EBAE, viceprezident ASPEK


9:30 – Slávnostné vyhlásenie laureátov Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 2021; 8. ročník

 • MŽP SR, ASPEK

Predstavenie víťazných projektov NPC ŽP SR

9:50 – YOUTUBE PORTÁL NATUR – PACK

 • Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR – PACK, a.s.

10:10 – RAJČINY BEZ PESTICÍDOV

 • Monika Zábojníková, Farma Kameničany s.r.o.

10:30 – Prestávka

Legislatíva, výskum

10:50 – Prierez najdôležitejších zmien legislatívy v oblasti odpadov a obalov za posledné 2 roky a pripravované zmeny

 • Ing. Elena Bodíková, EIB consult, s.r.o.

11:10 – Pripravovaná nová právna úprava v ochrane ovzdušia

 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

11:30 – Emisie sulfánu z kanalizačnej siete – monitoring a úskalia riešenia

 • Ing. Zuzana Imreová, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave


11:50 – Diskusia

12:10 – Obed v reštaurácii na prízemí pavilónu P1 (iba pre pozvaných hostí, prednášajúcich a organizátorov)

Obehové hospodárstvo a aplikačná prax

12:50 – SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva ako nová aktivita ASPEK
 • Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, člen predstavenstva SAOH
13:00 – 5 rokov rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly na Slovensku – ako systém prispieva k cieľom obehového hospodárstva.
 • RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ, NATUR – PACK, a.s.
13:20 – Emisie a smernica o vykazovaní udržateľnosti
 • Mgr. Dominika Lorencová, SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia
13:40 – Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov ako súčasť udržateľného obehového hospodárstva
 • Ing. Ladislav Halász, PhD., regionálny riaditeľ, ewia a.s.
14:00 – Diskusia

14:10 – Prestávka

Zaujímavé projekty, technológie a vízie

14:25 – Uhlíková stopa – jeden z prístupov dosiahnutia zero net 2050
 • Ing. Alena Popovičová, PhD., riaditeľ, ARPenviro s.r.o., FCHPT STU – Oddelenie Environmentálneho inžinierstva
14:45 – Zníženie uhlíkovej stopy v cementárenskom priemysle
 • Ing. Robert Jánsky, výrobný riaditeľ CEMMAC a.s.
15:05 – Ekvitné financovanie projektov v odpadovom/obehovom hospodárstve
 • Šimon Bečica,riaditeľ, IPM Avanea Eco Management
15:25 – Diskusia

15:35 – Záver

Prihlásenie

Vyplnený registračný formulár prosíme zaslať na backoffice@aspek.sk.
Podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke.

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhodnotenie národného kola 2019 – 5. december 2019
Nominovanie víťazných projektov do EBAE – European Business Awards for the Environment 

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK