KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2022

S POHĽADOM UPRENÝM NA UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ

Dňa 15.06.2022 sa uskutočnila konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2022 so slávnostným odovzdávaním
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v Slovenskej v rámci výstavy AQUA 2022.

Konferencia sa uskutočnila pod zášitou:

Prednášky KPE boli venované 3 témam:

 • Legislatíva a výskum
       – Prierez najdôležitejších zmien legislatívy v oblasti odpadov a obalov za posledné 2 roky a pripravované zmeny
       – Pripravovaná nová právna úprava v ochrane ovzdušia
       – Emisie sulfánu z kanalizačnej siete – monitoring a úskalia riešenia
 • Obehové hospodárstvo a aplikačná prax
      – SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva ako nová aktivita ASPEK
      – 5 rokov rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly na Slovensku – ako systém prispieva k cieľom obehového hospodárstva
      – Emisie a smernica o vykazovaní udržateľnosti
      – Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov ako súčasť udržateľného obehového hospodárstva
 • Zaujímavé projekty, technológie a vízie
      – Uhlíková stopa – jeden z prístupov dosiahnutia zero net 2050
      – Ekvitné financovanie projektov v odpadovom/obehovom hospodárstve

Konferencia Priemyselné Emisie 2022

Programový blok PREDSTAVENIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV NPC ŽP SR

Prednáška 01

Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR – PACK, a.s.

Prednáška 02

Monika Zábojníková, Farma Kameničany s.r.o.

Programový blok LEGISLATÍVA (IPKZ, OVZDUŠIE)

Prednáška 03

Ing. Elena Bodíková, EIB consult, s.r.o.

Prednáška 04

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05

Ing. Zuzana Imreová, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave

Programový blok OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO A APLIKAČNÁ PRAX

Prednáška 06

Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, člen predstavenstva SAOH

Prednáška 07

RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ, NATUR – PACK, a.s.

Prednáška 08

Mgr. Dominika Lorencová, SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

Prednáška 09

Ing. Ladislav Halász, PhD., regionálny riaditeľ, ewia a.s.

Programový blok ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY, TECHNOLÓGIE A VÍZIE

Prednáška 10

Ing. Alena Popovičová, PhD., riaditeľ, ARPenviro s.r.o., FCHPT STU – Oddelenie Environmentálneho inžinierstva

Prednáška 11

Zníženie uhlíkovej stopy v cementárenskom priemysle

Ing. Robert Jánsky, výrobný riaditeľ CEMMAC a.s.

Pozvánka

s pohľadom upreným na udržateľnú budúcnosť

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
za spolupráce:

AČE – Asociácia čistiarenských expertov SR
SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva
EXPO CENTER Trenčín
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako partner
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v Slovenskej republike za rok 2021

Vás pozývajú na
9. ročník tradičnej konferencie ASPEK

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2022
S POHĽADOM UPRENÝM NA UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ

so slávnostným odovzdávaním
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie
v Slovenskej republike za rok 2021
15. júna 2022
EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14
911 40 Trenčín

Program

8:30 – a počas celého dňaRegistrácia účastníkov (konferenčná sála v pavilóne P1) – pre pozvaných hostí, prednášajúcich, členov ASPEK.

 • Konferencia je otvorená pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov AQUA 2022 s podmienkou identifikácie pri vstupe a dodržiavania tichého režimu príchodu, odchodu a účasti na konferencii. Odporúčame registráciu vopred na určenom formulári, ako je uvedené v tejto pozvánke, v pozývacích mailoch a/alebo na stránke www.aspek.sk.

9:00 – Otvorenie konferencie a organizačné pokyny

 • Zástupcovia MŽP SR, ASPEK, AČE, EXPO

9:15 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 8. ročník 2021 a informácie
o European Business Awards for the Environment

 • doc. Ing. Michal Fabuš, PhD., predseda hodnotiacej komisie NPC ŽP SR, národného kola EBAE, viceprezident ASPEK


9:30 – Slávnostné vyhlásenie laureátov Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 2021; 8. ročník

 • MŽP SR, ASPEK

Predstavenie víťazných projektov NPC ŽP SR

9:50 – YOUTUBE PORTÁL NATUR – PACK

 • Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR – PACK, a.s.

10:10 – RAJČINY BEZ PESTICÍDOV

 • Monika Zábojníková, Farma Kameničany s.r.o.

10:30 – Prestávka

Legislatíva, výskum

10:50 – Prierez najdôležitejších zmien legislatívy v oblasti odpadov a obalov za posledné 2 roky a pripravované zmeny

 • Ing. Elena Bodíková, EIB consult, s.r.o.

11:10 – Pripravovaná nová právna úprava v ochrane ovzdušia

 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

11:30 – Emisie sulfánu z kanalizačnej siete – monitoring a úskalia riešenia

 • Ing. Zuzana Imreová, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave


11:50 – Diskusia

12:10 – Obed v reštaurácii na prízemí pavilónu P1 (iba pre pozvaných hostí, prednášajúcich a organizátorov)

Obehové hospodárstvo a aplikačná prax

12:50 – SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva ako nová aktivita ASPEK
 • Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, člen predstavenstva SAOH
13:00 – 5 rokov rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly na Slovensku – ako systém prispieva k cieľom obehového hospodárstva.
 • RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ, NATUR – PACK, a.s.
13:20 – Emisie a smernica o vykazovaní udržateľnosti
 • Mgr. Dominika Lorencová, SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia
13:40 – Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov ako súčasť udržateľného obehového hospodárstva
 • Ing. Ladislav Halász, PhD., regionálny riaditeľ, ewia a.s.
14:00 – Diskusia

14:10 – Prestávka

Zaujímavé projekty, technológie a vízie

14:25 – Uhlíková stopa – jeden z prístupov dosiahnutia zero net 2050
 • Ing. Alena Popovičová, PhD., riaditeľ, ARPenviro s.r.o., FCHPT STU – Oddelenie Environmentálneho inžinierstva
14:45 – Zníženie uhlíkovej stopy v cementárenskom priemysle
 • Ing. Robert Jánsky, výrobný riaditeľ CEMMAC a.s.
15:05 – Ekvitné financovanie projektov v odpadovom/obehovom hospodárstve
 • Šimon Bečica,riaditeľ, IPM Avanea Eco Management
15:25 – Diskusia

15:35 – Záver

Prihlásenie

Vyplnený registračný formulár prosíme zaslať na backoffice@aspek.sk.
Podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke.

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhodnotenie národného kola 2019 – 5. december 2019
Nominovanie víťazných projektov do EBAE – European Business Awards for the Environment 

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK