Program konferencie a všetky detaily nájdete tu: Konferencia Riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku

 

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2023 slávnostné vyhlásenie výsledkov

 

9. ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC ŽP SR 2023) bol vyhlásený na webovom sídle ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku na konci augusta 2023 a bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023. Uzávierka prihlášok do súťaže bola 31. októbra 2023 a celá súťaž bola realizovaná online.

Cieľom súťaže je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch.

Súťaže sa mohla zúčastniť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, registrovaná v SR, ktorá počas ostatných dvoch rokov dosiahla významné výsledky vo svojej činnosti v niektorej z vyhlásených kategórií. Súťaž je zameraná prevažne na spoločnosti s orientáciou na výrobu a služby, nevylučovala sa však ani účasť iných subjektov, ak splnili stanovené požiadavky.

9. ročník NPC ŽP SR 2023 bol vyhlásený v kategóriách:

A. Manažment

B. Produkty a služby

C. Proces

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 9. ročníka Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR sa uskutočnilo 7. decembra 2023 v Trenčianskych Tepliciach.

Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie NPC Gold 2023 v kategórii B – Produkt a služby získali:

         v oblasti produkt – spoločný projekt „Bezdotykové pitné fontány“ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a

         v oblasti služby – projekt „Environmentálne vzdelávanie – odborné konferencie e+ v oblasti ochrany životného prostredia“ spoločnosti EKOS PLUS s.r.o.

Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie NPC Gold 2023 v kategórii C – Proces získal projekt „Inštalácia OZE v areáli CEMMAC a.s., fotovoltickej elektrárne s výkonom 5MWp“ spoločnosti CEMMAC a.s.

Diplomom boli ocenené:

         projekty „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“ a „Stavba Čankov – Demandice, prívod vody. Bory – Domadice, prívod vody a rozvodné potrubia. Čankov – Demandice, časť Hontianske Trsťany prívod vody“ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a

         spoločný projekt „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – online príručka“ spoločnosti NATUR-PACK s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky INCIEN.

Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnili viacerí členovia hodnotiacej komisie, pozvaný bol aj zástupca Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, avšak pre pracovnú zaneprázdnenosť sa podujatia nemohol zúčastniť. Za ocenené subjekty sa podujatia zúčastnili predstavitelia vrcholového manažmentu, prítomní boli aj viacerí ďalší zástupcovia z podnikateľskej praxe, laureáti z predchádzajúcich ročníkov NPC ŽP SR a zástupcovia organizátora súťaže ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku, ktorá si tento rok pripomína 30. výročie svojho založenia.

Slávnostné podujatie moderoval Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK a ceny odovzdávali doc. Ing. Michal Fabuš, PhD., predseda hodnotiacej komisie súťaže NPC ŽP SR 2023 a RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK.

Národná súťaž o podnikateľskú cenu za životné prostredie do r. 2021 umožňovala slovenským subjektom zapojenie do medzinárodnej súťaže EBAE – European Business Awards for the Environment, podriadenej DG Environment Európskej komisie a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore. ASPEK tak bol nielen administrátorom súťaže NPC, ale aj národným koordinátorom vo vzťahu k európskej súťaži EBAE. Po zrušení európskej súťaže EBAE pod pôvodným direktoriátom, požiadali koordinátori zúčastnených krajín v rámci EÚ o náhradu súťaže na európskej úrovni v obdobnom formáte. ASPEK, ako koordinátor za Slovensko,  zostáva v kontakte s európskymi inštitúciami, pri hľadaní možností širšej prezentácie podnikateľských subjektov v SR presadzujúcich výrobu a služby udržateľnou formou, citlivou k životnému prostrediu.

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023.

KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2022

S POHĽADOM UPRENÝM NA UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ

Dňa 15.06.2022 sa uskutočnila konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2022 so slávnostným odovzdávaním
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v Slovenskej v rámci výstavy AQUA 2022.

Konferencia sa uskutočnila pod zášitou:

Prednášky KPE boli venované 3 témam:

 • Legislatíva a výskum
       – Prierez najdôležitejších zmien legislatívy v oblasti odpadov a obalov za posledné 2 roky a pripravované zmeny
       – Pripravovaná nová právna úprava v ochrane ovzdušia
       – Emisie sulfánu z kanalizačnej siete – monitoring a úskalia riešenia
 • Obehové hospodárstvo a aplikačná prax
      – SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva ako nová aktivita ASPEK
      – 5 rokov rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly na Slovensku – ako systém prispieva k cieľom obehového hospodárstva
      – Emisie a smernica o vykazovaní udržateľnosti
      – Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov ako súčasť udržateľného obehového hospodárstva
 • Zaujímavé projekty, technológie a vízie
      – Uhlíková stopa – jeden z prístupov dosiahnutia zero net 2050
      – Ekvitné financovanie projektov v odpadovom/obehovom hospodárstve

Konferencia Priemyselné Emisie 2022

Programový blok PREDSTAVENIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV NPC ŽP SR

Prednáška 01

Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR – PACK, a.s.

Prednáška 02

Monika Zábojníková, Farma Kameničany s.r.o.

Programový blok LEGISLATÍVA (IPKZ, OVZDUŠIE)

Prednáška 03

Ing. Elena Bodíková, EIB consult, s.r.o.

Prednáška 04

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05

Ing. Zuzana Imreová, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave

Programový blok OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO A APLIKAČNÁ PRAX

Prednáška 06

Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, člen predstavenstva SAOH

Prednáška 07

RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ, NATUR – PACK, a.s.

Prednáška 08

Mgr. Dominika Lorencová, SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

Prednáška 09

Ing. Ladislav Halász, PhD., regionálny riaditeľ, ewia a.s.

Programový blok ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY, TECHNOLÓGIE A VÍZIE

Prednáška 10

Ing. Alena Popovičová, PhD., riaditeľ, ARPenviro s.r.o., FCHPT STU – Oddelenie Environmentálneho inžinierstva

Prednáška 11

Zníženie uhlíkovej stopy v cementárenskom priemysle

Ing. Robert Jánsky, výrobný riaditeľ CEMMAC a.s.

Pozvánka

s pohľadom upreným na udržateľnú budúcnosť

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
za spolupráce:

AČE – Asociácia čistiarenských expertov SR
SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva
EXPO CENTER Trenčín
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako partner
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v Slovenskej republike za rok 2021

Vás pozývajú na
9. ročník tradičnej konferencie ASPEK

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2022
S POHĽADOM UPRENÝM NA UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ

so slávnostným odovzdávaním
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie
v Slovenskej republike za rok 2021
15. júna 2022
EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14
911 40 Trenčín

Program

8:30 – a počas celého dňaRegistrácia účastníkov (konferenčná sála v pavilóne P1) – pre pozvaných hostí, prednášajúcich, členov ASPEK.

 • Konferencia je otvorená pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov AQUA 2022 s podmienkou identifikácie pri vstupe a dodržiavania tichého režimu príchodu, odchodu a účasti na konferencii. Odporúčame registráciu vopred na určenom formulári, ako je uvedené v tejto pozvánke, v pozývacích mailoch a/alebo na stránke www.aspek.sk.

9:00 – Otvorenie konferencie a organizačné pokyny

 • Zástupcovia MŽP SR, ASPEK, AČE, EXPO

9:15 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 8. ročník 2021 a informácie
o European Business Awards for the Environment

 • doc. Ing. Michal Fabuš, PhD., predseda hodnotiacej komisie NPC ŽP SR, národného kola EBAE, viceprezident ASPEK


9:30 – Slávnostné vyhlásenie laureátov Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike 2021; 8. ročník

 • MŽP SR, ASPEK

Predstavenie víťazných projektov NPC ŽP SR

9:50 – YOUTUBE PORTÁL NATUR – PACK

 • Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR – PACK, a.s.

10:10 – RAJČINY BEZ PESTICÍDOV

 • Monika Zábojníková, Farma Kameničany s.r.o.

10:30 – Prestávka

Legislatíva, výskum

10:50 – Prierez najdôležitejších zmien legislatívy v oblasti odpadov a obalov za posledné 2 roky a pripravované zmeny

 • Ing. Elena Bodíková, EIB consult, s.r.o.

11:10 – Pripravovaná nová právna úprava v ochrane ovzdušia

 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

11:30 – Emisie sulfánu z kanalizačnej siete – monitoring a úskalia riešenia

 • Ing. Zuzana Imreová, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave


11:50 – Diskusia

12:10 – Obed v reštaurácii na prízemí pavilónu P1 (iba pre pozvaných hostí, prednášajúcich a organizátorov)

Obehové hospodárstvo a aplikačná prax

12:50 – SAOH – Slovenská asociácia obehového hospodárstva ako nová aktivita ASPEK
 • Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK, člen predstavenstva SAOH
13:00 – 5 rokov rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly na Slovensku – ako systém prispieva k cieľom obehového hospodárstva.
 • RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ, NATUR – PACK, a.s.
13:20 – Emisie a smernica o vykazovaní udržateľnosti
 • Mgr. Dominika Lorencová, SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia
13:40 – Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov ako súčasť udržateľného obehového hospodárstva
 • Ing. Ladislav Halász, PhD., regionálny riaditeľ, ewia a.s.
14:00 – Diskusia

14:10 – Prestávka

Zaujímavé projekty, technológie a vízie

14:25 – Uhlíková stopa – jeden z prístupov dosiahnutia zero net 2050
 • Ing. Alena Popovičová, PhD., riaditeľ, ARPenviro s.r.o., FCHPT STU – Oddelenie Environmentálneho inžinierstva
14:45 – Zníženie uhlíkovej stopy v cementárenskom priemysle
 • Ing. Robert Jánsky, výrobný riaditeľ CEMMAC a.s.
15:05 – Ekvitné financovanie projektov v odpadovom/obehovom hospodárstve
 • Šimon Bečica,riaditeľ, IPM Avanea Eco Management
15:25 – Diskusia

15:35 – Záver

Prihlásenie

Vyplnený registračný formulár prosíme zaslať na backoffice@aspek.sk.
Podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke.

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhodnotenie národného kola 2019 – 5. december 2019
Nominovanie víťazných projektov do EBAE – European Business Awards for the Environment 

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK