ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Pripravujeme pre Vás 8. ročník Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2021

 

Cieľ súťaže

Podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch.

Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú nominovaný do európskeho kola súťaže. Tu získajú možnosť prezentácie na európskej úrovni, ktoré Európska komisia promuje na podujatiach v celej EÚ, resp. prostredníctvom online nástrojov.

Bližšie informácie čoskoro.

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhodnotenie národného kola 2019 – 5. december 2019
Nominovanie víťazných projektov do EBAE – European Business Awards for the Environment 

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK