Konferencia Priemyselné Emisie 2014

Hlavná téma – Zlepšenie kvality ovzdušia – balíček kvality ovzdušia, kde sa zameriame na najnovšie programy, ktoré budú strategické pre výrobcov tepla, priemysel, štátnu správu a samosprávu, energeticko-klimatické ciele, kde rozoberieme stratégiu obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, energetickú politiku SR a energetickú efektívnosť. Prednášky zamerané na pripravované a prijaté európske smernice, najnovšie legislatívne zmeny a financovanie projektov.

Prednáška 01

Zlepšenie kvality ovzdušia – Balíček kvality ovzdušia

Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02

Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020

Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov, MŽP SR

Prednáška 03

Výskum a inovácie – podpora podnikateľov v PO 2014-2020

PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov, MH SR

Prednáška 04

Stav prípravy novej smernice o emisných stropoch

Ing. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05

Stav a princípy novej smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

Ing. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06

Monitorovanie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení podľa návrhu smernice EÚ a podľa súčasných predpisov SR

Ing. Jozef Bocko, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 07

Skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽP

Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor Útvaru integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP

Prednáška 08

Stav revízie referenčných dokumentov BAT

Ing. Cyril Burda, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP

Prednáška 09

Revízia BREF Veľké spaľovacie zariadenia – návrh BREF LCP, aktuálny stav

Ing. Tomáš Lobpreis, Slovenské elektrárne a.s.

Prednáška 10

Zefektívnenie odsírenia v ZT

Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s. a Ing. Mária Kovaľová, ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Prednáška 11

Príklady zo spolupráce medzi automobilovým priemyslom a orgánmi štátnej správy pri plnení požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách z pohľadu koncernu Volkswagen

Dr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz /Ochrana životného prostredia v produkcii, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 12

Riešenie emisií prevádzok Duslo, a.s.

Ing. Zuzana Gocníková, Odbor ŽP a OZ Duslo, a.s.

Prednáška 13

Znižovanie energetickej náročnosti v rafinérskom priemysle

Ing. Tibor Margetíny, Technologické procesy, Slovnaft, a.s.

Prednáška 14

Moderné systémové riešenia kombinujúce zariadenia na využitie fosílnych a obnoviteľných zdrojov energie

Ing. Miroslav Janda, konateľ, Viessmann, s.r.o.

Prednáška 15

Nízkoemisné horáky podľa požiadaviek na emisie

Ing. Roman Simora, SAACKE Ges.m.b.H. Wien

Prednáška 16

Kombinovaná výroba elektriny a tepla z odpadnej biomasy v podmienkach komunálnej a priemyselnej sféry a jej vplyv na ŽP

Ing. Stanislav Neslušan, konateľ, Datatherm, spol. s r.o.

Prednáška 17

Vybrané riešenia pre znižovanie emisií z energetických zdrojov

Ing. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ a Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 18

Rámec klimatickej politiky EÚ na obdobie rokov 2020 – 2030: Ciele a nástroje plnenia

Ing. Helena Princová, CSc., riaditeľka Odboru zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 19

Energeticko-klimatický rámec 2030

Lívia Vašáková, ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 20

Energeticko-klimatické ciele – energetická politika

Ing. Juraj Novák, Odbor energetickej politiky, MH SR

Prednáška 21

Schémy štátnej pomoci v zmysle §26 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov

Ing. Miloš Grajcar, Odbor zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 22

Novela zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Michal Gutman, odbor zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 23

Akčný plán pre energetickú efektívnosť

Ing. Alena Žáková, riaditeľka Odboru medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR a Ing. Katarína Korytárová, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 24

Zákon o energetickej efektívnosti

Ing. Miroslav Mariaš, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 25

Energetická efektívnosť v priemysle

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA

Prednáška 26

Riešenia pre komunálnu sféru v oblasti energetickej efektívnosti

Ing. Radoslav Mizera, riaditeľ pre vedu a výskum, Solved

Prednáška 27

Je možné znižovať emisie a primárnu energetickú spotrebu bez rozvoja CZT ?

Ing. Jozef Legény, senior manažér pre vzťahy so štátnou správou, Dalkia a.s.