Kódex člena ASPEK

Prijatý Valným zhromaždením ASPEK • Donovaly 18. máj 2005

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku – ASPEK je združením, založeným v roku 1993 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou na území SR. Jej činnosť sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a Stanovami ASPEK, ktoré sú základom správania sa aj jej členskej základne.

Každý člen ASPEK v rámci svojich aktivít dobrovoľne uplatňuje environmentálne a etické správanie, ktoré je vyššie než zákonom stanovené normy. V tomto zmysle dobrovoľne prijíma záväzok, že bude dodržiavať tieto zásady:

1. Pri vstupe a počas členstva v ASPEK konať s úmyslom využívať jeho aktivity na zlepšovanie vlastného správania sa vo vzťahu k životnému prostrediu.

2. Trvale konať v súlade s platnými predpismi, súvisiacimi s ochranou životného prostredia a snažiť sa v daných podmienkach dosiahnuť priaznivejší stav, než určujú právne a technické normy.

3. Politiku svojej organizácie vo vzťahu k životnému prostrediu formulovať tak, aby jej dlhodobým výsledkom bolo neustále zlepšovanie životného prostredia, pokiaľ možno na systémovom základe. Pritom v rámci svojich možností využívať dostupné poznatky z výskumu, vývoja a zavádzania nových technológií.

4. Pri zlepšovaní životného prostredia uplatňovať dobrovoľné environmentálne nástroje vo svojej vlastnej činnosti a u svojich dodávateľov a odberateľov.

5. Dôsledne a systematicky zvyšovať environmentálne povedomie svojich zamestnancov a viesť ich k zodpovednému konaniu, smerujúcemu k minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6. Pravdivo informovať okolie a verejnosť miestne obvyklým spôsobom o súčasnom stave svojho vplyvu na životné prostredie, o svojom doterajšom zlepšovaní sa vo vzťahu k životnému prostrediu a o ďalších zámeroch v tomto smere.

7. Pri informovaní o environmentálnych vlastnostiach svojich produktov, alebo pri zvýrazňovaní environmentálnej kvality v rámci propagácie svojich aktivít, používať environmentálne značky a symboly v reklame, či na výrobkoch a výrazy ako „prijateľný pre životné prostredie“ alebo „ekologicky bezpečný“ a pod. iba v súlade s pravidlami, definovanými v súvislosti s ich prijatím, či udelením.

8. V rámci aktivít ASPEK a vzájomných kontaktov sprístupňovať ďalším členom ASPEK skúsenosti a informácie o spôsoboch dosahovania dobrých výsledkov, pokiaľ tieto činnosti nie sú predmetom obchodného tajomstva, alebo jeho know how.

9. V rámci svojich ekonomických možností podporovať podujatia, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie, alebo sú zamerané na environmentálnu výchovu, či odstraňovanie príčin, alebo akútnych dôsledkov poškodzovania životného prostredia.

10. Spolupracovať so štátnou správou a samosprávou pri riešení otázok, súvisiacich s jeho vplyvmi na životné prostredie. S konštruktívne vystupujúcimi zainteresovanými mimovládnymi organizáciami viesť dialóg na báze racionálneho partnerstva.