Prihláška za člena ASPEK

Staňte sa aj Vy členom ASPEK a pripojte sa k veľkej rodine, ktorá čerpá výhody z členstva ako napríklad :

• pripomienkovanie legislatívy
• informácie a poradenstvo priamo zo štátnymi inštitúciami
• zaujímavé akcie pre členov, ako sú výstavy a spoluúčasť na expozícii za minimálne ceny, polovičné ceny na konferencie a semináre ASPEK
• reklama pre členov na podujatiach organizovaných ASPEK a na webe ASPEK
… a mnoho iných výhod

Členstvo v ASPEK

Členom ASPEK sa môže stať právnická a fyzická osoba, ktorá prejaví písomne svoju vôľu stať sa členom, súhlasí so Stanovami, Kódexom člena ASPEK a úhradou členských príspevkov a ďalších platieb, súvisiacich s realizáciou programu ASPEK, stanovených rozhodnutím valného zhromaždenia. V prípade spoločností podnikajúcich holdingovým alebo podobným skupinovým spôsobom môžu jednotlivé právnické osoby využívať výstupy činnosti ASPEK iba ak sú jeho členmi. Zahraničné právnické a fyzické osoby sa môžu stať členmi ASPEK za rovnakých podmienok, s rovnakými právami a povinnosťami ako tuzemské.

Členstvo v ASPEK vzniká :

– dňom rozhodnutia prezídia o prijatí alebo neprijatí.
Proti rozhodnutiu prezídia sa možno odvolať k Valnému zhromaždeniu ASPEK

Členstvo v ASPEK zaniká :

– vystúpením, zrušením
– zánikom právnickej osoby, pokiaľ zaniká likvidáciou
– úmrtím fyzickej osoby
– zánikom ASPEK

Písomné oznámenie o ukončení členstva sa predkladá Sekretariátu ASPEK najmenej tri mesiace pred požadovaným termínom ukončenia členstva. Pri porušovaní základných členských povinností alebo spôsobení vážnej ujmy ASPEK, môže prezídium rozhodnúť o zrušení členstva. Proti rozhodnutiu prezídia sa možno odvolať k Valnému zhromaždeniu ASPEK. 

Pri zániku členstva sa členský príspevok nevracia. Nečlenská organizácia sa môže podieľať na realizácii vybraných projektov alebo ich častí formou „pridruženého“ členstva, ktorého súčasťou je uzatvorenie príslušnej formy zmluvy.