Konferencia Priemyselné Emisie 2016

Programový blok IPKZ

Prednáška 01

Novela zákona IPKZ

Ing. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

Prednáška 02

Proces IPKZ a jeho prepojenie s EIA a stavebným zákonom

Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 03

Koniec prevádzky IPKZ zariadenia – povinnosti a skúsenosti s ich plnením

Mgr. Michaela Ploszeková, zmocnenec pre životné prostredie, Volkswagen Slovakia, a.s.

Prednáška 04

Ekologizácia v ŽT

Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Programový blok OVZDUŠIE a ENERGETIKA

Prednáška 05

Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia

Ing. Zuzana Kocunová – odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06

Nová vyhláška o kvalite ovzdušia a vyhláška o podmienkach pri zavádzaní „nízkoemisných zón“, ktoré súvisia so znižovaním emisií z dopravy v mestách

Ing. Eva Gerhátová – odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 07

Zmeny povinností a EL vyplývajúce zo smernice EPaR pre stredne veľké spaľovacie zariadenia

Ing. Alena Popovičová – riaditeľka, ARP enviro, s.r.o.

Prednáška 08

Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle

Andrea Pancotti – Slovenské elektrárne, a.s.

Programový blok VODA a ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Prednáška 09

Emisie prioritných a relevantných látok v odpadových vodách

Doc. Ing. Ján Derco, DrSc. – oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Prednáška 10

Likvidácia priesakových kvapalín zo skládok odpadov – skúsenosti z prevádzky vlastnej ČOV a možnosti nových riešení

Ing. Miloš Hlaváčik – vodohospodár, Marius Pedersen a.s., Trenčín

Prednáška 11

Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy

RNDr. Jozef Halmo – riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

Prednáška 12

Paulovnia – strom budúcnosti

Dávid Spisar, Ing. Martin Uhrík – Paulovnia, s.r.o

Programový blok BREF a BAT

Prednáška 13

Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií

Ing. Cyril Burda – útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 14

Chemické BREFs

Ing. Silvia Surová – generálna sekretárka, ZCHFP SR

Prednáška 15

Posledné zmeny a vývoj aktualizácie referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (BREF LCP)

Ing. Tomáš Lobpreis, PhD. – Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 16

Aktuálny stav prípravy referenčného dokumentu BREF Waste Treatment

Ing. Tomáš Lobpreis, Environment Specialist, Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 17

Revízia dokumentu BREF pre spaľovanie odpadu – stav revízie, pozícia SR, súvisiace aktivity

Mgr. Martin Kovačič – EKOS PLUS, s.r.o.

Programový blok ODPADY

Prednáška 18

Spracovanie odpadovej AFR

Miroslava Remenárová – CRH North Danube

Prednáška 19

Anaeróbne spracovanie priemyselných odpadov

prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. – oddelenie environmentálneho inžinierstva, (ÚCHEI FCHPT)

Prednáška 20

Spracovanie problémových bioodpadov na surovinu pre výrobu bioplynu

Ing. Peter Benko – INECS