Konferencia Priemyselné Emisie 2015

Hlavná téma – Proces integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania v SR, revízia BREF a závery o BAT, prístupy a skúsenosti podnikovej sféry s riešením environmentálnych vplyvov, energetická únia – prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť, cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy. Prednášky zamerané na pripravovanú európsku legislatívu, najnovšie zmeny právnej úpravy v Slovenskej republike, environmentálne riešenia a možnosti spolufinancovania projektov.

Prednáška 01

Zmeny v právnej úprave o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia

Ing. Dušan Jurík, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, MŽP SR

Prednáška 02

Uplatnenie možných odchýliek vyplývajúcich zo smernice o priemyselných emisiách

Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 03

Aktuálne otázky týkajúce sa právnej úpravy ochrany ovzdušia

Ing. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 04

Stav prípravy smernice o národných emisných stropoch

Ing. Ľubomír Žiak, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05

Ako plnenie požiadaviek novej legislatívy v oblasti priemyselných emisií vplýva na kvalitu ovzdušia

Ing. Eva Gerhatová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06

Stav revízie referenčných dokumentov BAT

Ing. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 07

Revízia chemických BREFs

Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka, ZCHFP SR

Prednáška 08

Predstavenie Národnej pracovnej skupiny k revízii BREF STS – Povrchová úprava s použitím organických rozpúšťadiel

Ing. Alena Popovičová, PhD., člen Národnej technickej pracovnej skupiny STS BREF SR

Prednáška 09

Revízia BREF WT – Nakladanie s odpadom

Ing. Elena Bodíková, PhD. EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 10

Revízia BREF WI – Spaľovanie odpadu

Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

Prednáška 11

Revízia BREF Veľké spaľovacie zariadenia – BREF LCP, aktuálny stav

Ing. Tomáš Lobpreis, Slovenské elektrárne a.s.

Prednáška 12

Skúsenosti s BAT/BREF v cementárenskom priemysle

Ing. Viliam Carach, PhD., CRH Slovensko a.s.

Prednáška 13

Odlučovanie prachových častíc – príspevok ku kvalite ovzdušia

Ing. Mária Kovaľová, ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Prednáška 14

Ekologizácia v ŽT

Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Prednáška 15

Možnosti financovania: prístup EU, zdroje a programy

Ľudmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 16

Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020

Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Prednáška 17

Operačný program Výskum a inovácie 2014 – 2020

Mgr. Roderik Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov MH SR

Prednáška 18

Slovenský investičný holding a implementácia finančných nástrojov v programovom období 2014–2020

Mgr. Peter Janiga,, SZRB Asset Management, a.s.

Prednáška 19

Aktuálne finančné nástroje implementované v rámci JEREMIE na Slovensku

Ing. Katarína Kováčová, riaditeľka odboru medzinárodných inštitúcií sekcia medzinárodných vzťahov Ministerstvo financií SR

Prednáška 20

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch, úspora nákladov, energií a emisií

Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb, SE a.s.

Prednáška 21

Skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽP pri uplatňovaní BAT

Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontorly, SIŽP

Prednáška 22

Energetická únia – prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť Cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy – Čo konkrétne to znamená pre prevádzkovateľov (implementačný dokument)

Ing Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 23

Pozícia MŽP SR

Ing. Miloš Grajcár, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 24

Pozícia MH SR

Ing. Alena Žáková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 25

Čo na to priemysel

Ing. Dušan Ronec, Slovnaft, a.s.