Stručná charakteristika ASPEK

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) je mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s cieľom prispievať svojimi aktivitamiku riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie. Členstvo v ASPEK je otvorené pre všetky subjekty, ktoré sa stotožňujú s jeho programovými cieľmi a majú záujem podieľať sa na jeho aktivitách.

Členstvo v ASPEK a účasť na jeho aktivitách umožňuje:

Prístup k informáciám o platných environmentálnych právnych predpisoch a o ich aktuálnych zmenách, pripomienkovaniu zákonov

Informovanosť o environmentálne orientovaných podujatiach na Slovensku aj v zahraničí

Účasť sa na podujatiach ASPEK, ktoré majú v oblasti ekológie informatívny a edukačný charakter

Propagovať a ponúkať výsledky vlastných aktivít, výrobkov a produktov, účasťou na odborných a komerčných podujatiach.

Informovanosť o aktuálnych trendoch v oblasti environmentálnej politiky, ekonomiky a manažérskych techník priemyselnej sféry v zahraničí.

Prístup k poznatkom o nových environmentálnych manažérskych technikách

Spoluprácu na jednotlivých členských subjektov ASPEK

Účasť pri tvorbe a zdokonaľovaniu environmentálnej legislatívy

Získať kontakty komerčného charakteru v oblasti environmentálnych služieb (konzultácie, merania, zneškodňovanie odpadov a pod.)