Konferencia Priemyselné Emisie 2013

Hlavná téma – Dopady vyplývajúce zo Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (pričom sa okrem emisií do ovzdušia bude zaoberať aj emisiami do vody a pôdy) a Smernice EPaR 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a obchodovania s emisnými kvótami. Konferencia organizovaná pod záštitou Ing. Petra Žigu, PhD., ministra životného prostredia SR a Ing. Tomáša Malatinského, MBA, ministra hospodárstva SR a pri príležitosti 20. výročia založenia ASPEK

Prednáška 01

Legislatívny rámec riešenia priemyselných emisií

Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02

Implementácia smernice o priemyselných emisiách z pohľadu ochrany ovzdušia v ČR

Bc. Kurt Dědič, zástupca riaditeľa odboru a vedúci oddelenia spaľovacích zdrojov a palív, MŽP ČR

Prednáška 03

Priemyselné emisie do vôd

RNDr. Elena Fatulová, predsedníčka GWP Slovensko

Prednáška 04

Legislatívny rámec obchodovania s emisnými kvótami v treťom obchodovateľnom období

Mgr. Veronika Jaceková, riaditeľka Odboru obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

Prednáška 05

Predstavenie navrhovaných aktivít Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020

Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov, MŽP SR

Prednáška 06

Predstavenie navrhovaných aktivít Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020

PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov, MH SR

Prednáška 07

Dopady nového zákona o IPKZ a Smernice o priemyselných emisiách na Slovnaft

Ing. Dušan Ronec, vedúci OŽP, útvaru SD&HSE, SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Prednáška 08

Reakcia prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia na požiadavky Smernice o priemyselných emisiách

Mgr. Alexandra Mayerová, podnikový ekológ, Žilinská teplárenská, a.s., Žilina

Prednáška 09

Príklady zo spolupráce medzi automobilovým priemyslom a orgánmi štátnej správy pri plnení požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách z pohľadu koncernu Volkswagen

Dr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz /Ochrana životného prostredia v produkcii, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 10

Smernica o priemyselných emisiách a jej dopad na Považskú cementáreň, a.s., Ladce

Ing. Vladimír Ivanka, vedúci Oddelenia životného prostredia, Považská cementáreň, a.s., Ladce

Prednáška 11

Vývoj a vzájomný vzťah emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v cementárenskom priemysle na príklade cementárne v Turni nad Bodvou

Ing. Radoslav Jonáš, manažér pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu, Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník

Prednáška 12

Vybrané riešenia pre znižovanie emisií z energetických zdrojov

Ing. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ a Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 13

Technológia splyňovania uhlia, biomasy a komunálneho odpadu. Emisné hodnoty dosiahnuteľné splyňovaním.

Ing. Mária Kovaľová, ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Prednáška 14

Využije SR a ČR nový európsky dobrovoľný nástroj na podporu ekoinovácií?

Ing. Jíři Študent, výkonný riaditeľ České environmentálne manažérske centrum Praha

Prednáška 15

Energetický audit, ako nástroj znižovania emisií do ovzdušia

Ing. Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra – Dr. Ing. Jozef Šoltés, riaditeľ, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Prednáška 16

Príprava smernice – emisné stropy

Ing. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 17

Nové prvky právnych predpisov ochrany ovzdušia

Ing. Branislav Rosa, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 18

Nové právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia z pohľadu prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia a vykonávateľa oprávnených technických činností

Dr. Ing. Jozef Šoltés, riaditeľ, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Prednáška 19

Stav konca odpadu pre palivá vyrobené z odpadov

Ing. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 20

Výkon kontrolnej činnosti SIŽP podľa zákona o IPKZ

Ing. Zdenka Kozempelová, hlavná inšpektorka Útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 21

Ako vypracovať východiskovú správu ako podklad pre vydanie rozhodnutia podľa zákona o IPKZ

Ing. Alena Popovičová, PhD., ARPenviro Team, s.r.o., Padáň

Prednáška 22

Mechanizmus tvorby referenčných dokumentov BAT

Ing. Cyril Burda, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 23

Skúsenosti z účasti podnikateľských subjektov na tvorbe BREF

Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR a Ing. Maria Bučková, ZCHFP SR

Prednáška 24

Výsledky elektronického zaznamenávania, oznamovania a hodnotenia pohybu F plynov

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., sektorový expert MŽP SR pre F plyny, SZ CHKT