Konferencia Priemyselné Emisie 2017

Programový blok IPKZ

Prednáška 01

Integrovaná prevencia a jej nové prvky

Ing. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

Prednáška 02

Zložkový alebo integrovaný prístup

Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 03

Smernica IED - emisie z chovov ošípaných a hydiny

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Programový blok OVZDUŠIE

Prednáška 04

Aktuálne zmeny v právnej úprave ochrany ovzdušia

Ing. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05

Dlhodobé plánovanie a realizácia opatrení pre plnenie požiadaviek Rámcovej smernice o priemyselných emisiách v prevádzke kotolne

Mgr. Michal Belica, špecialista na ochranu ovzdušia, Volkswagen Slovakia, a.s.

Prednáška 06

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s.

Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Prednáška 07

Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle

Andrea Pancotti – Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 08

Zistenie týkajúce sa TVOC emisií v drevospracujúcom priemysle

Ing. Miriam Fabová, Ing. Annamarie Velič, IKEA Industry Slovakia s.r.o.

Programový blok VODA a ODPADY

Prednáška 09

Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy

RNDr. Jozef Halmo, riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

Prednáška 10

Monitoring liečív v odpadových vodách Slovenska

prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Prednáška 11

Čistenie priesakových vôd zo skládok tuhého komunálneho odpadu

prof. Ing. Ján Derco, DrSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Prednáška 12

Výpalky z výroby bioetanolu ako významný zdroj energie

prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Programový blok TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ a EKOINOVÁCIE

Prednáška 13

Podpora ekoinovácií v Horizonte 2020

JUDr. Viera Petrášová, Centrum vedecko-technických informácií SR 

Prednáška 14

Vynález Refill Case a jeho predstavenie

Ing. Ľubomír Stanček, REFILL CASE, s.r.o.

Prednáška 15

Eco-friendly Hotel Dália – líder v zodpovednom podnikaní a hoteliérstve na Slovensku

Ing. Dagmar Amrichová, manažérka, Eco-friendly Hotel Dália

Programový blok BREF a BAT

Prednáška 16

Výmena informácií o BAT alebo čo sa v tejto oblasti udialo od poslednej KPE

Ing. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 17

Chemické referenčné dokumenty

Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka, ZCHFP SR 

Prednáška 18

Referenčný dokument BREF Waste treatment a závery o najlepších dostupných technikách

Ing. Elena Bodíková, PhD. EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 19

Referenčný dokument BREF Waste incineration a závery o najlepších dostupných technikách - aktuálny stav revízie

Mgr. Martin Kovačič, EKOS plus, s.r.o.