Semináre organizované ASPEK

15. jún 2016 – Trenčín

INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE A LOGISTICKÉ POSTUPY V NAKLADANÍ S ODPADMI

Výstava AQUA 2016 – VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Vrámci seminára boli ponúknuté prednášky v nasledovných oblastiach: • Nový zákon o odpadoch • Aktuálne zmeny v legislatíve o odpadoch a súvislosť s vodným hospodárstvom • Aktuálne zmeny filozofie nakladania s odpadmi v zahraničí a na Slovensku • Paulownia Wallachia a jej možnosti využitia • Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy • Spracovanie problémových bioodpadov na surovinu pre výrobu bioplynu • Energetické využitie komunálnych odpadov, uhlia a uhoľných kalov s nízkou výhrevnosťou • Likvidácia priesakových kvapalín zo skládok odpadov – skúsenosti z prevádzky vlastnej ČOV a možnosti nových riešení • Mikroorganizmy extrémnych prostredí • Nové technológie pre oblasť environmentu z pohľadu projektanta, príklady riešení

13. máj 2015 – Bratislava

Uplatňovanie požiadaviek smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre veľké spaľovacie zariadenia.

Cieľom seminára je oboznámiť vrcholových manažérov a odborných pracovníkov podnikovej sféry s:

• pripravovanými zmenami výrokovej časti  integrovaného povolenia pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP)
• požiadavkami na veľké spaľovacie zariadenia (50 a viac MW), ktoré sú ustanovené v právnej úprave SR na ochranu ovzdušia, a vychádzajú zo smernice EP a R 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
• rozdielmi medzi prevádzkou podľa zákona č. 39/2012 Z. z. o IPKZ a veľkým spaľovacím zariadením
• agregačnými pravidlami a uplatnením emisných limitov na LCP
• uplatnením emisných limitov pre viacpalivové zariadenia
• uplatnením EL pri zmenách a rozšírení veľkého spaľovacieho zariadenia (nové alebo jestvujúce zariadenia)
• požiadavkami na zaradenie do osobitného režimu pre centrálne zdroje tepla
• preukazovaním plnenia prechodných opatrení a sankciami pri ich neplnení
• reportingovými povinnosťami – alebo ako Európska komisia dokáže ľahko zistiť, ktoré konkrétne LCP má problémy s dodržovaním EL
• možnými prípadmi, kedy možno určiť odchylné hodnoty EL od BAT a aké sú k tomu potrebné podklady
• pripravovanými zmenami v NEIS, ktoré sa týkajú LCP
• emisnými limitmi, ktoré platia pre LCP v USA a Číne
• stavom revízie BREF LCP (Veľké spaľovacie zariadenia)