Stanovy ASPEK

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Článok I. Základné ustanovenia

Názov: ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku je občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov, s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

ASPEK je samostatnou právnickou osobou, ktorá koná a vystupuje vo svojom mene. Vstupuje do právnych vzťahov a nesie zodpovednosť z nich vyplývajúcu. Má vlastné hospodárenie a právo disponovať s vlastným majetkom a prostriedkami. ASPEK sa zakladá ako mimovládna, nezávislá a nezisková organizácia.

Sídlo: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín.

ASPEK sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II. Ciele, poslanie a predmet činnosti

ASPEK združuje členov, ktorí sa aktívne zaujímajú o zosúlaďovanie environmentálnych a ekonomických záujmov, predovšetkým:

a) podnikateľské subjekty, zamerané na iniciatívne riešenie vlastných environmentálnych problémov,
b) podnikateľov v environmente a producentov environmentálnych systémov, najmä výrobcov strojov a zariadení, meracích prístrojov, výskumné a projekčné organizácie, poradenské, konzultačné a environmentálno-auditorské firmy zamerané na riešenie problematiky životného prostredia,
c) výrobcov environmentálne vhodných výrobkov,
d) ďalšie subjekty zainteresované na riešení environmentálnych problémov (banky, školy a pod.)
e) iné združenia, asociácie, cechové zoskupenia a pod., ktoré prostredníctvom ASPEK riešia potreby a požiadavky svojich členov v environmentálnej oblasti.

Cieľom a poslaním ASPEK je:

a) programové a koncepčné pôsobenie v  súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a Kódexom člena ASPEK,
b) podpora environmentálnych iniciatív podnikateľských subjektov,
c) participácia na tvorbe environmentálnej politiky vrátane ekonomických nástrojov štátu stimulujúcich environmentálne vhodné podnikanie.
d) komunikácia s členskou základňou, ktorú majú na starosti prezident, výkonný viceprezident, viceprezident a generálny sekretár. Osobami prvého kontaktu pre členov sú generálny sekretár a výkonný viceprezident.

Predmetom činnosti je napĺňanie poslania a cieľov ASPEK, najmä týmito aktivitami:

a) informovanie členov o riešení environmentálnych problémov súvisiacich s priemyselnou výrobou v rozsahu aktivít ASPEK, podpora výmeny vedecko-technických a ekonomických informácií, podpora odborného vzdelávania a environmentálnej osvety,
b) informovanie členov o otázkach environmentálnej techniky a technológiách, požiadavkách na realizáciu environmentálnych opatrení, o ponukách účastí v dodávateľsko-odberateľskom systéme,
c) informovanie členov o subjektoch pôsobiacich v ochrane životného prostredia, dostupných informačných systémoch, lokálnej a regionálnej environmentálnej problematike,
d) poskytovanie informácií o výrobkoch a službách členských subjektov ASPEK a ich propagácia v tuzemsku i v zahraničí,
e) podieľanie sa na tvorbe a iniciovaní legislatívnych a ekonomických nástrojov zlepšovania životného prostredia, so zámerom ich lepšieho zosúladenia s ekonomickými možnosťami,
f) vykonávanie funkcie centra, pre problematiku priemyselnej ekológie, environmentálneho podnikania, pripomienkovania legislatívy, tvorby BREF a BAT a systémov environmentálneho manažérstva, v spolupráci s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy, zväzmi priemyslu a medzinárodnými organizáciami,
g) podporovanie a napomáhanie vytvárania priaznivej environmentálnej povesti svojich členov,
h) podporovanie rozvoja trhového prostredia v oblasti environmentu,
i) spolupráca so zahraničnými partnermi, s cieľom nadväzovania priamych kontaktov a efektívnej výmeny informácií,
j) vytvorenie a prevádzka databanky informácií o členských subjektoch, expertoch a konkurenčnom prostredí v oblastiach pôsobenia ASPEK,
k) realizácia projektov využiteľných pre rozhodovanie členských subjektov, orgánov a organizácií štátnej správy a samosprávy, pri tvorbe a realizácii environmentálnych stratégií
l) zastrešovanie, koordinovanie a riadenie veľkých projektových, analytických a metodických úloh, štúdií, legislatívnych návrhov a pod., ktoré sú riešené prierezovo pre viacerých členov ASPEK alebo tímom zloženým z viacerých členov ASPEK.

ASPEK môže pre zabezpečenie svojho poslania a predmetu činnosti zakladať samostatné subjekty (právnické osoby).

Článok III. Členstvo v ASPEK

Členom ASPEK sa môže stať právnická a fyzická osoba, ktorá prejaví písomne svoju vôľu stať sa členom, súhlasí so Stanovami, Kódexom člena ASPEK a úhradou členských príspevkov a ďalších platieb, súvisiacich s realizáciou programu ASPEK, stanovených rozhodnutím valného zhromaždenia. V prípade spoločností podnikajúcich holdingovým alebo podobným skupinovým spôsobom môžu jednotlivé právnické osoby využívať výstupy činnosti ASPEK iba ak sú jeho členmi.

Zahraničné právnické a fyzické osoby sa môžu stať členmi ASPEK za rovnakých podmienok, s rovnakými právami a povinnosťami ako tuzemské.

Členstvo v ASPEK vzniká dňom rozhodnutia prezídia o prijatí alebo neprijatí. Proti rozhodnutiu prezídia sa možno odvolať k Valnému zhromaždeniu ASPEK.

Členstvo v ASPEK zaniká:

a) vystúpením,
b) zrušením,
c) zánikom právnickej osoby, pokiaľ zaniká likvidáciou,
d) úmrtím fyzickej osoby,
e) zánikom ASPEK.

Písomné oznámenie o ukončení členstva sa predkladá Sekretariátu ASPEK najmenej tri mesiace pred požadovaným termínom ukončenia členstva. Pri porušovaní základných členských povinností alebo spôsobení vážnej ujmy ASPEK, môže prezídium rozhodnúť o zrušení členstva. Proti rozhodnutiu prezídia sa možno odvolať k Valnému zhromaždeniu ASPEK.

Pri zániku členstva sa členský príspevok nevracia.

Nečlenská organizácia sa môže podieľať na realizácii vybraných projektov alebo ich častí formou „pridruženého“ členstva, ktorého súčasťou je uzatvorenie príslušnej formy zmluvy.

Článok IV. Práva a povinnosti členov

Práva člena:

a) zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia ASPEK, pracovných stretnutí členov ASPEK a ďalších podujatí organizovaných ASPEK, zapájať sa do práce odborných skupín, odborných rád a ďalších odborných tímov a pracovných orgánov ASPEK, ak sú zriadené,
b) využívať neplatených, resp. platených služieb, vyplývajúcich z poslania a predmetu činnosti ASPEK,
c) využívať výhody vyplývajúce z členstva v ASPEK,
d) voliť a byť volený do orgánov ASPEK,
e) používať logo ASPEK.

Základné povinnosti člena:

a) dbať o dobrú povesť ASPEK a podľa svojich možností a schopností prispievať k napĺňaniu jeho programu a cieľov,
b) platiť členské príspevky a ďalšie platby v zmysle článku III. bod 1. v určenej výške a termíne, neplatenie členských príspevkov môže byť dôvodom pre obmedzenie práv člena alebo dôvodom pre jeho vylúčenie,
c) poskytovať Vedeniu ASPEK a Sekretariátu ASPEK informácie potrebné na plnenie jeho poslania a zabezpečovania cieľov a predmetu jeho činnosti, pokiaľ to nie je v rozpore s jeho vlastnými záujmami a ak nejde o informácie chránené podľa zvláštnych predpisov,
d) dodržiavať stanovy, Kódex člena ASPEK a rozhodnutia orgánov ASPEK.

Článok V. Orgány ASPEK

Orgánmi ASPEK sú:

a) valné zhromaždenie,
b) prezídium,
c) dozorná rada,
d) štatutárni zástupcovia. člena:

Článok VI. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASPEK. Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje a mení stanovy,
b) schvaľuje a mení program a rokovací poriadok valného zhromaždenia,
c) volí a odvoláva členov prezídia a dozornej rady,
d) schvaľuje rozpočet,
e) schvaľuje koncepcie a program činnosti,
f) prerokúva správu dozornej rady,
g) schvaľuje správu prezídia o činnosti a hospodárení,
h) rozhoduje o zrušení ASPEK a menuje likvidátora,
i) rozhoduje o zakladaní a zrušení samostatných subjektov (právnických osôb),
j) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktorých rozhodovanie si vyhradilo,
k) schvaľuje výšku ročného členského príspevku a zmluvné podmienky pre ďalšie platby v zmysle článku III., bod 1.,
l) rozhoduje ako odvolací orgán voči určeným rozhodnutiam prezídia.

Valné zhromaždenie sa schádza minimálne jedenkrát ročne. Zvoláva ho prezídium pozvánkou, spravidla 21 dní pred jeho konaním. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú poverení zástupcovia členov ASPEK. Valné zhromaždenie musí prezídium zvolať tiež vtedy, ak o to požiada minimálne jedna tretina členov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomných a splnomocnených 30 % členov.

Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov a sú pre členov a orgány ASPEK záväzné. Pri rozhodovaní o zmene stanov a zrušení ASPEK je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov. Pri hlasovaní má každý člen ASPEK jeden hlas.

Ak by navrhované uznesenie malo spôsobiť priamy a závažný majetkový alebo iný dôsledok pre niektorého člena, ktorý nehlasoval za toto uznesenie, môže oznámiť, že sa necíti byť týmto uznesením viazaný. O tomto sa vykoná záznam v zápisnici rokovania. Toto sa nevzťahuje na povinnosť člena platiť členské príspevky a ďalšie platby v zmysle článku III., bod 1.

Podrobnosti o rokovaní valného zhromaždenia upravuje rokovací poriadok.

Článok VII.Prezídium

Prezídium má minimálny počet členov 7 a maximálny počet členov nesmie prekročiť 20 % počtu členov ASPEK k 31.12. predchádzajúceho roku. Do prezídia sú delegovaní a volení predstavitelia členských subjektov.

Prezídium volí spomedzi svojich členov ako štatutárnych zástupcov ASPEK prezidenta, viceprezidenta a výkonného viceprezidenta a na návrh výkonného viceprezidenta schvaľuje generálneho sekretára ASPEK, ktorý nie je v pozícii štatutárneho zástupcu.

Prezídium sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 krát ročne. Zasadnutie zvoláva prezident a rokovanie sa riadi rokovacím poriadkom. Výkon funkcie člena prezídia je nezastupiteľný.

Členovia prezídia sú volení valným zhromaždením na 4 roky. Návrh zloženia nového prezídia predkladá valnému zhromaždeniu v mene odstupujúceho prezídia výkonný viceprezident. Opätovné zvolenie na ďalšie funkčné obdobie, ale i odvolanie v priebehu funkčného obdobia, je možné.

Zasadnutí prezídia sa podľa programu môže zúčastňovať aj generálny sekretár ASPEK.

Prezídium najmä:

a) realizuje uznesenia valného zhromaždenia,
b) prerokúva koncepcie a program činnosti ASPEK,
c) rozhoduje o použití majetku a prostriedkov ASPEK, okrem prípadov vyhradených valnému zhromaždeniu, prezidentovi a výkonnému viceprezidentovi,
d) predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu, vrátane výšky členského príspevku a ďalších platieb v zmysle článku III., bod 1., správu o činnosti a hospodárení a ďalšie podklady a návrhy na rozhodnutie potrebné podľa čl. VI. bod. 2. V jednotlivých mimoriadnych prípadoch, predkladá členskej základni na schválenie elektronickou podobou postupu per rollam dokument, ktorý by podľa stanov malo schváliť valné zhromaždenie. V takom prípade analogicky platí kritérium uvedené v čl. VI. bod 5. a bod 6.,
e) rozhoduje o prijatí nových členov ASPEK,
f) v prípade neobsadenia funkcie výkonného viceprezidenta poveruje po vzájomnej dohode jedného člena prezídia vykonávaním jeho povinností a oprávnení štatutárneho zástupcu ASPEK,
g) rozhoduje o zriadení a zrušení odborných skupín, komisií, poradných orgánov a pod.

Pri ukončení členstva niektorého z členov prezídia, je prezídium oprávnené kooptovať nových členov. Návrh na kooptáciu predkladá prezident. Kooptovaných členov prezídia musí vo funkcii potvrdiť najbližšie valné zhromaždenie.

Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V časovo urgentných prípadoch, určených rozhodnutím prezidenta, je možné na hlasovanie prezídia použiť elektronickú podobu postupu per rollam. V takom prípade analogicky platí kritérium uvedené v prvej vete tohto bodu.

V rámci fungovania štatutárnych zástupcov ASPEK je použitá prirodzená logická postupnosť rozhodovania a zastupiteľnosť v poradí prezident, výkonný viceprezident, viceprezident, s cieľom zabezpečiť chod ASPEK aj v prípade neprítomnosti niektorého štatutárneho zástupcu alebo v prípade mimoriadnych okolností.

Článok VIII. Dozorná rada

Dozorná rada má troch členov, z ktorých si volí svojho predsedu. Členom dozornej rady nemôže byť člen prezídia ani generálny sekretár.

Dozorná rada sa schádza podľa potreby, alebo na požiadanie niektorého orgánu ASPEK, najmenej však 2 krát ročne. Jej rozhodnutie platí, ak je prijaté hlasmi 2 členov. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na 4 roky. Návrh zloženia novej dozornej rady predkladá valnému zhromaždeniu odstupujúce prezídium. Opätovné zvolenie na ďalšie funkčné obdobie, ale i odvolanie v priebehu funkčného obdobia, je možné. Dozorná rada je zodpovedná za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

Dozorná rada najmä:

a) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a hospodáreniu ASPEK,
b) vykonáva revíziu stavu účtu, účtovných kníh a účtovných závierok,
c) kontroluje, či použitie finančných prostriedkov a hospodárenie s majetkom zodpovedá všeobecne platným predpisom a rozhodnutiam valného zhromaždenia.

Ak dozorná rada zistí závažné nedostatky v činnosti ASPEK, bezodkladne o tom informuje prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidenta alebo prezídium na jeho zasadnutí.

Článok IX. Štatutárni zástupcovia ASPEK a generálny sekretár

Prezident je štatutárnym orgánom ASPEK. Reprezentuje ASPEK navonok a spolu s Prezídiom a Výkonným viceprezidentom určuje smerovanie ASPEK. Do funkcie ho ustanovuje prezídium. Okrem vyhradených prípadov stanovami alebo Prezídiom či Valným zhromaždením, koná v jeho mene samostatne.Prezident najmä:

a) zodpovedá za dobré meno a kredibilitu ASPEK a koná v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a prezídia,
b) reprezentuje ASPEK na vybraných odborných a spoločenských podujatiach, v orgánoch a komisiách, v styku so štátnymi orgánmi a organizáciami, zahraničnými partnermi a pod.
c) navrhuje smerovanie a zmeny ASPEK,
d) navrhuje a prerokováva spoluprácu s externými partnermi ASPEK,
e) zabezpečuje rokovania orgánov ASPEK
f) navrhuje a kontroluje spolu s výkonným viceprezidentom rozpočet ASPEK a zabezpečuje jeho plnenie.

Viceprezident je štatutárnym orgánom ASPEK. Reprezentuje ASPEK navonok a v prípade neprítomnosti prezidenta ASPEK plní jeho funkcie. Do funkcie ho ustanovuje prezídium. Okrem vyhradených prípadov stanovami, Prezidentom alebo Prezídiom či Valným zhromaždením, koná v jeho mene samostatne.Viceprezident najmä:

a) zodpovedá za dobré meno a kredibilitu ASPEK a koná v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a prezídia,
b) reprezentuje ASPEK na vybraných odborných a spoločenských podujatiach, v orgánoch a komisiách, v styku so štátnymi orgánmi a organizáciami, zahraničnými partnermi a pod.
c) spolupracuje s Prezidentom a výkonným viceprezidentom na plnení ich úloh.

Výkonný viceprezident je štatutárnym orgánom ASPEK. Riadi činnosť ASPEK organizačne a riadi generálneho sekretára a sekretariát, ktorý je výkonnou zložkou ASPEK. Do funkcie ho ustanovuje prezídium. Okrem vyhradených prípadov stanovami, Prezidentom alebo Prezídiom či Valným zhromaždením, koná v jeho mene samostatne.Výkonný viceprezident najmä:

a) zodpovedá za dobré meno a kredibilitu ASPEK a koná v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a prezídia,
b) reprezentuje ASPEK na vybraných odborných a spoločenských podujatiach, v orgánoch a komisiách, v styku so štátnymi orgánmi a organizáciami, zahraničnými partnermi a pod.
c) navrhuje smerovanie a zmeny ASPEK,
d) navrhuje a prerokováva spoluprácu s externými partnermi ASPEK,
e) riadi internú i externú činnosť ASPEK,
f) riadi a kontroluje činnosť dodávateľov ASPEK alebo právnych subjektov v podobnom postavení voči ASPEK, vrátane fyzických osôb vykonávajúcich pre ASPEK nejakú činnosť,
g) spolu s prezidentom zabezpečuje rokovania orgánov ASPEK
h) navrhuje a kontroluje spolu s prezidentom rozpočet ASPEK a zabezpečuje jeho plnenie.
i) zodpovedá za činnosť sekretariátu prezidentovi a prezídiu a koná v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a prezídia,
j) môže zo zástupcov členských subjektov zriaďovať odborné rady, ako poradné orgány pre riešenie vymedzených problémových okruhov,
k) rozhoduje o vecných, odborných, zmluvných a personálnych otázkach týkajúcich sa ASPEK mimo vecí podriadených rozhodnutiu valného zhromaždenia, prezídia alebo prezidenta,
l) zabezpečuje a kontroluje agendu ASPEK vo vnútri ASPEK i navonok.

Generálny sekretár nie je štatutárnym orgánom ASPEK. Zabezpečuje činnosť sekretariátu, ktorý je výkonnou zložkou ASPEK. Do funkcie ho ustanovuje prezídium na návrh výkonného viceprezidenta. Generálny sekretár zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene iba v prípadoch a rozsahu určenom výkonným viceprezidentom.Generálny sekretár najmä:

a) zodpovedá za činnosť sekretariátu a koná v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia, prezídia a štatutárnych zástupcov,
b) rozhoduje o vecných a odborných otázkach na sekretariáte,
c) zabezpečuje po organizačnej stránke rokovania orgánov ASPEK,
d) zabezpečuje po organizačnej stránke podujatia organizované ASPEK ako sú napr. konferencie, semináre, školenia, odborné alebo obchodné stretnutia a pod.

Článok X.Zásady hospodárenia

Príjmy ASPEK pozostávajú z:

a) členských príspevkov a ďalších platieb v zmysle článku III., bod 1.,
b) dotácií a grantov z verejných zdrojov,
c) dotácií a grantov z neverejných zdrojov,
d) dotácie z účelových fondov v tuzemsku i zahraničí,
e) darov,
f) príjmov z vlastnej činnosti,
g) iných príjmov.

Členské príspevky a ďalšie platby v zmysle čl. III., bod 1. sú splatné vopred, naraz za celý kalendárny rok, do 31. marca bežného roka. Výška členských príspevkov a ďalších platieb v zmysle čl. III., bod 1. je určená rozhodnutím prezídia.

Ak sú členom ASPEK zväzy, združenia a iné subjekty, súčasťou ktorých sú samostatné fyzické a právnické osoby, členské príspevky a ďalšie platby v zmysle čl. III., bod 1. sa určujú s prihliadnutím na ich skutočný členský potenciál, ktorý vo vzťahu k ASPEK reprezentujú.

Členský príspevok a ďalšie platby v zmysle čl. III., bod 1. nového člena sa určia primerane k dobe členstva v príslušnom roku. Sú splatné do 30 dní odo dňa oznámenia o prijatí za člena.

Členovi, ktorý neuhradí členský príspevok a ďalšie platby podľa článku III., bod 1. v určených lehotách môžu byť pozastavené členské práva.

ASPEK hospodári so svojim a zvereným majetkom podľa platných právnych predpisov, podľa schváleného rozpočtu a vnútorných pravidiel. O zmenách schváleného rozpočtu do výšky 50% zmeny nákladovej alebo výnosovej časti kumulatívne za rok rozhoduje prezídium na návrh výkonného viceprezidenta alebo prezidenta. Na rozhodnutie o zmene rozpočtu nad 50% zmeny nákladovej alebo výnosovej časti kumulatívne za rok, sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia. V prípade takého rozhodovania valného zhromaždenia je možné použiť elektronickú podobu postupu per rollam s tým, že na vyslovenie súhlasu analogicky platí kritérium uvedené v čl. VI. bod 5. a 6.

Prípadné nevyčerpané finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku sa prevádzajú do hospodárenia nasledujúceho roka.

Štatutárni zástupcovia môžu zaväzovať ASPEK vo výnosovej i nákladovej časti v jednotlivých prípadoch, vo finančnom vyjadrení a v ročnej výške nasledovne:

1. Prezident, viceprezident a výkonný viceprezident do 3.000 € bez DPH samostatne.

2. Záväzky od 3.000 € bez DPH do 30.000 € bez DPH musia byť overené dvomi podpismi štatutárnych zástupcov zvyčajne prezidenta a výkonného viceprezidenta so zastupiteľnosťou viceprezidenta. Horná hranica tohto limitu sa pre prípady obchodnej činnosti ASPEK organizovanej za účelom získania finančných prostriedkov (štúdie, projekty, odborné podujatia a programy, spoluúčasť na takýchto aktivitách a pod.) zvyšuje na 100.000,- € bez DPH.

3. Záväzky nad 30.000 € bez DPH musia byť odsúhlasené prezídiom a musia byť overené dvomi podpismi štatutárnych zástupcov zvyčajne prezidenta a výkonného viceprezidenta so zastupiteľnosťou viceprezidenta. V prípadoch obchodnej činnosti ASPEK organizovanej za účelom získania finančných prostriedkov (štúdie, projekty, odborné podujatia a programy, spoluúčasť na takýchto aktivitách a pod.) podliehajú schváleniu prezídia prípady nad 100.000,- € bez DPH.

Generálny sekretár môže zaväzovať ASPEK v rámci svojej bežnej dennej agendy iba na základe poverenia výkonného viceprezidenta alebo prezidenta na konkrétny úkon a to do max výšky vo finančnom vyjadrení 300 €.

Článok XI. Zánik

ASPEK zaniká výmazom z registra združení, ktoré vedie Ministerstvo vnútra SR.

Zániku ASPEK predchádza zrušenie ASPEK s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak imanie prechádza na právneho nástupcu. ASPEK sa zruší:

a) dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení ASPEK, inak dňom kedy toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) iným zákonom stanoveným spôsobom.

O zrušení ASPEK rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných členov, a ak sa zrušuje ASPEK s likvidáciou, tak menuje likvidátora.

Ak neprešiel celý majetok ASPEK na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien, pokiaľ osobitný zákon nestanoví iný spôsob vysporiadania jeho majetku.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

Stanovy môžu byť upravované iba uznesením valného zhromaždenia. Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 22.12.2015