Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

Informácie o súťaži

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG Environment). Podmienkou zapojenia subjektov z jednotlivých členských štátov do tejto súťaže je získanie popredného umiestnenia v národnej súťaži.

Z iniciatívy ASPEK sa po prvýkrát v roku 2007 uskutočnila súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojiť sa do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.

Cieľ súťaže

Podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. Súťaž v roku 2019 už po siedmy krát vyhlasuje ASPEK, je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťaži. Národná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie, s ktorou je kompatibilná. Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú  nominovaný do európskeho kola súťaže.

Tu získajú možnosť prezentácie na európskej úrovni, ktoré Európska komisia promuje na podujatiach v celej EÚ, resp. prostredníctvom online nástrojov.

NPC pre rok 2019

Vyhlásenie súťaže : 26. marec 2019
Z dôvodu letného dovolenkového obdobia sa uzávierka na predkladanie prihlášok predlžuje do: 15. septembra 2019

Kategórie : MANAŽMENT | PRODUKTY a SLUŽBYPROCES | MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Súťažné formuláre pre jednotlivé kategórie Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie :

Aktuálne o Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie v SR :