Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

Informácie o súťaži

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG Environment). Podmienkou zapojenia subjektov z jednotlivých členských štátov do tejto súťaže je získanie popredného umiestnenia v národnej súťaži.

Z iniciatívy ASPEK sa po prvýkrát v roku 2007 uskutočnila súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojiť sa do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.

Cieľ súťaže

Podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. Súťaž v roku 2019 už po siedmy krát vyhlasuje ASPEK, je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťaži. Národná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie, s ktorou je kompatibilná. Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú  nominovaný do európskeho kola súťaže.

Tu získajú možnosť prezentácie na európskej úrovni, ktoré Európska komisia promuje na podujatiach v celej EÚ, resp. prostredníctvom online nástrojov.

EBAE Ceremony 2020
3. November 2020
12.30 CET


Slávnostné vyhlásenie výsledkov aktuálneho cyklu (EBAE 2020-2021) sa uskutoční v Bruseli a bude za prísnych proti-epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémoiu COVID-19. Slávnostný ceremoniál bude v obmedzenom počte účastníkov, menšia kapacita ale neznamená, že budete mimo diania EBAE: ceremoniál bude možné sledovať prostredníctvom online platformy.
Viac info o finalistoch tu
Viac info o podujatí kde budú vyhlásené výsledky tu.
Online podujatie tu.
 

Výsledky NPC pre životné prostredie v SR za rok 2019

Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie NPC Gold 2019 získali projekty v  dvoch kategóriách:

Kategória B

PRODUKT A SLUŽBY

Projekt

OLOMÁNIA spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Kategória C

PROCES

Projekt

Šedé Portlandské troskové a vysokopecné cementy vyrábané v závode CRH (Slovensko) a.s. v Turni nad Bodvou

Tieto projekty súčasne získali nomináciu do súťaže o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie 2020 (EBAE – Europen Business Awards for the  Environment).

Hodnotiaca komisia NPC 2019 sa rozhodla nominovať do EBAE 2020 aj úspešné projekty z partnerskej národnej súťaže Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2019. Hlasovanie hodnotiacej komisie Zlatý mravec 2019, 14. ročník, sa uskutočnilo 30. októbra 2019 za účasti zástupcu ASPEK.

Kategória B – PRODUKT A SLUŽBY

Značka sobi.eco občianskeho združenia Sobi

Efektívne zhodnocovanie odpadov z obalov spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o.

Požičaná planéta spoločnosti dive 2000 production, s.r.o.

Projekt Požičaná planéta bude zastupovať Slovensko v kategórii Podnikanie a biodiverzita, ktorá v  ročníku 2020 bude v súťaži o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie prvýkrát samostatnou kategóriou.

Kategória C – PROCES

Projekt WASTE TO RESOURCE – ASH TO PRODUCT spoločnosti FECUPRAL, spol. s r.o.

Reset plastic – zníženie spotreby plastov spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Výsledky NPC pre životné prostredie v SR za rok 2019

Slávnostné odovzdávanie cien Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2019 a nominácia úspešných projektov do súťaže o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie 2020 sa uskutočnili počas tradičného predvianočného stretnutia členov a priateľov ASPEK 6. decembra 2019 v hoteli PANORAMA v Trenčianskych Tepliciach.

Ceny NPC 2019 a certifikáty o nominácii do EBAE 2020 odovzdával Michal Fabuš, viceprezident ASPEK a predseda hodnotiacej komisie NPC 2019. 

Podujatie moderoval pán Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK. Ceny aj nominácie si v príjemnej atmosfére spoločenského večera v Trenčianskych Tepliciach osobne prevzali zástupcovia takmer všetkých ocenených subjektov.

Aktuálne informácie o Národnej podnikateľskej cene
za životné prostredie v SR :