Prezídium ASPEK

Prezídium má minimálny počet členov 7 a maximálny počet členov nesmie prekročiť 20 % počtu členov ASPEK k 31.12. predchádzajúceho roku. Do prezídia sú delegovaní a volení predstavitelia členských subjektov.

Prezídium volí spomedzi svojich členov ako štatutárnych zástupcov ASPEK prezidenta, viceprezidenta a výkonného viceprezidenta a na návrh výkonného viceprezidenta schvaľuje generálneho sekretára ASPEK, ktorý nie je v pozícii štatutárneho zástupcu.

Prezídium sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 krát ročne. Zasadnutie zvoláva prezident a rokovanie sa riadi rokovacím poriadkom. Výkon funkcie člena prezídia je nezastupiteľný.

Členovia prezídia sú volení valným zhromaždením na 4 roky. Návrh zloženia nového prezídia predkladá valnému zhromaždeniu v mene odstupujúceho prezídia výkonný viceprezident. Opätovné zvolenie na ďalšie funkčné obdobie, ale i odvolanie v priebehu funkčného obdobia, je možné.
Zasadnutí prezídia sa podľa programu môže zúčastňovať aj generálny sekretár ASPEK.

Prezídium najmä:
a) realizuje uznesenia valného zhromaždenia,
b) prerokúva koncepcie a program činnosti ASPEK,
c) rozhoduje o použití majetku a prostriedkov ASPEK, okrem prípadov vyhradených valnému zhromaždeniu, prezidentovi a výkonnému viceprezidentovi,
d) predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu, vrátane výšky členského príspevku a ďalších platieb v zmysle článku III., bod 1., správu o činnosti a hospodárení a ďalšie podklady a návrhy na rozhodnutie potrebné podľa čl. VI. bod. 2. V jednotlivých mimoriadnych prípadoch, predkladá členskej základni na schválenie elektronickou podobou postupu per rollam dokument, ktorý by podľa stanov malo schváliť valné zhromaždenie. V takom prípade analogicky platí kritérium uvedené v čl. VI. bod 5. a bod 6.,
f) rozhoduje o prijatí nových členov ASPEK,
g) v prípade neobsadenia funkcie výkonného viceprezidenta poveruje po vzájomnej dohode jedného člena prezídia vykonávaním jeho povinností a oprávnení štatutárneho zástupcu ASPEK,
h) rozhoduje o zriadení a zrušení odborných skupín, komisií, poradných orgánov a pod.

Pri ukončení členstva niektorého z členov prezídia, je prezídium oprávnené kooptovať nových členov. Návrh na kooptáciu predkladá prezident. Kooptovaných členov prezídia musí vo funkcii potvrdiť najbližšie valné zhromaždenie.

Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V časovo urgentných prípadoch, určených rozhodnutím prezidenta, je možné na hlasovanie prezídia použiť elektronickú podobu postupu per rollam. V takom prípade analogicky platí kritérium uvedené v prvej vete tohto bodu.

V rámci fungovania štatutárnych zástupcov ASPEK je použitá prirodzená logická postupnosť rozhodovania a zastupiteľnosť v poradí prezident, výkonný viceprezident, viceprezident, s cieľom zabezpečiť chod ASPEK aj v prípade neprítomnosti niektorého štatutárneho zástupcu alebo v prípade mimoriadnych okolností.