Konferencia Priemyselné Emisie 2018

Programový blok LEGISLATÍVA (IPKZ, OVZDUŠIE)

Prednáška 01

Nové legislatívne úpravy v zákone o integrovanej prevencii.

Ing. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

Prednáška 02

IPKZ – 15 rokov v podmienkach Slovenskej republiky

Ing. Jarmila Hrubá, inšpektorka útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 03

Návrh Stratégie ochrany ovzdušia Slovenskej republiky

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 04

Zimný energetický balík – príležitosti a riziká pre teplárenstvo

Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla

Programový blok PRIEMYSELNÁ VÝROBA CITLIVÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU MODERNÉ SPÔSOBY MERANIA VPLYVU VÝROBY NA ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prednáška 05

Prevencia vzniku odpadu v priemysle

Ing. Peter Benko, riaditeľ, INECS – Riešenia pre priemyselnú ekológiu

Prednáška 06

Projekt GEODUST – aplikácia sekundárnych surovín pri výrobe geopolymérov

Ing. Róber Jánsky, výrobný riaditeľ, CEMMAC, a.s.

Prednáška 07

Porovnanie centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom z hľadiska energetickej, ekonomickej efektívnosti a dopadov na životné prostredie v lokalite zásobovania teplom

Ing. Július Jankovský, člen Prezídia ASPEK, konateľ, Apertis, s.r.o.

Prednáška 08

Dosahovanie emisných limitov pri spaľovaní ZP v moderných spaľovacích zariadeniach

Ing. Peter Heyder, key account manager, Viessmann, s.r.o.

Prednáška 09

Najnovšie technológie na meranie kvality ovzdušia a vody

Ing. Radoslav Bernát, technický riaditeľ, ENVItech s.r.o. 

Programový blok ODPADOVÉ VODY a ODPADY

Prednáška 10

Membrána v procese čistenia odpadových vôd

Ing. Werner Frank, riaditeľ, EKOSERVIS Slovensko, s.r.o.

Prednáška 11

Cesty liečiv z odpadových vôd na polia, do vôd a do rastlín.

prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Prednáška 12

Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov z odpadových vôd degradačnými procesmi.

prof. Ing. Ján Derco, DrSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Prednáška 13

Stratégie anaeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných odpadov s vysokým obsahom dusíka a síry

prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Programový blok BREF a BAT

Prednáška 14

BREF a BAT v podmienkach Slovenska – zmeny a nové informácie od poslednej konferencie KPE 2017

Ing. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 15

Úroveň implementácie CEM BAT v cementárňach ZVC

Július Roth, Regional Environmental Coordinator, CRH (Slovensko) a.s.

Prednáška 16

Ukončenie BREF pre LCP a zavedenie do praxe

Ing. Tomáš Lobpreis, Environment Specialist, Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 17

U.S. Steel Košice, s.r.o. v procese revízií a implementácie BREF/BAT

Ing. Miroslav Krištofik, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, U.S. Steel Košice

Prednáška 18

Referenčný dokument BREF Waste treatment a závery o najlepších dostupných technikách – aktuálny stav

Ing. Elena Bodíková, PhD.,konateľ, EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 19

Referenčný dokument BREF Waste incineration a závery o najlepších dostupných technikách - aktuálny stav

Ing. Martin Mihál, konzultant, EKOS plus, s.r.o.