Dozorná rada ASPEK

 1. Dozorná rada má troch členov, z ktorých si volí svojho predsedu.

 2. Členom dozornej rady nemôže byť člen prezídia ani generálny sekretár.

 3. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, alebo na požiadanie niektorého orgánu ASPEK, najmenej však 2 krát ročne. Jej rozhodnutie platí, ak je prijaté hlasmi 2 členov. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

 4. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením na 4 roky. Návrh zloženia novej dozornej rady predkladá valnému zhromaždeniu odstupujúce prezídium. Opätovné zvolenie na ďalšie funkčné obdobie, ale i odvolanie v priebehu funkčného obdobia, je možné.

 5. Dozorná rada je zodpovedná za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

 6. Dozorná rada najmä:

 1. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a hospodáreniu ASPEK,

 2. vykonáva revíziu stavu účtu, účtovných kníh a účtovných závierok,

 3. kontroluje, či použitie finančných prostriedkov a hospodárenie s majetkom zodpovedá všeobecne platným predpisom a rozhodnutiam valného zhromaždenia.

 1. Ak dozorná rada zistí závažné nedostatky v činnosti ASPEK, bezodkladne o tom informuje prezidenta, výkonného viceprezidenta, viceprezidenta alebo prezídium na jeho zasadnutí.

Zloženie dozornej rady

 • predseda: Ing. Martin Motaj
 • člen: Ing. Marcel Hrobárik
 • člen: Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.