KPE-2016

.

Programový blok - IPKZ

Prednáška 01  Novela zákona IPKZ
Ing. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

Prednáška 02  Proces IPKZ a jeho prepojenie s EIA a stavebným zákonom
Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 03  Koniec prevádzky IPKZ zariadenia – povinnosti a skúsenosti s ich plnením
Mgr. Michaela Ploszeková, zmocnenec pre životné prostredie, Volkswagen Slovakia, a.s.

Prednáška 04  Ekologizácia v ŽT
Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Programový blok - OVZDUŠIE a ENERGETIKA

Prednáška 05  Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
Ing. Zuzana Kocunová - odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06  Nová vyhláška o kvalite ovzdušia a vyhláška o podmienkach pri zavádzaní „nízkoemisných zón“, ktoré súvisia so znižovaním emisií z dopravy v mestách
Ing. Eva Gerhátová - odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 07  Zmeny povinností a EL vyplývajúce zo smernice EPaR pre stredne veľké spaľovacie zariadenia
Ing. Alena Popovičová - riaditeľka, ARP enviro, s.r.o.

Prednáška 08  Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle
Andrea Pancotti - Slovenské elektrárne, a.s.

Programový blok - VODA a ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Prednáška 09  Emisie prioritných a relevantných látok v odpadových vodách
Doc. Ing. Ján Derco, DrSc. - oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Prednáška 10  Likvidácia priesakových kvapalín zo skládok odpadov - skúsenosti z prevádzky vlastnej ČOV a možnosti nových riešení
Ing. Miloš Hlaváčik - vodohospodár, Marius Pedersen a.s., Trenčín

Prednáška 11  Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy
RNDr. Jozef Halmo - riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

Prednáška 12  Paulovnia - strom budúcnosti
Dávid Spisar, Ing. Martin Uhrík - Paulovnia, s.r.o

Programový blok BREF

Prednáška 13  Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií
Ing. Cyril Burda - útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 10  Chemické BREFs
Ing. Silvia Surová - generálna sekretárka, ZCHFP SR

Prednáška 11  Posledné zmeny a vývoj aktualizácie referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (BREF LCP)
Ing. Tomáš Lobpreis, PhD. - Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 12  Aktuálny stav prípravy referenčného dokumentu BREF Waste Treatment
Ing. Elena Bodíková, PhD. - EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 13  Revízia dokumentu BREF pre spaľovanie odpadu - stav revízie, pozícia SR, súvisiace aktivity
Mgr. Martin Kovačič - EKOS PLUS, s.r.o.

Programový blok - ODPADY

Prednáška 14  Spracovanie odpadovej AFR
Miroslava Remenárová - CRH North Danube

Prednáška 15  Anaeróbne spracovanie priemyselných odpadov
Prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. - oddelenie environmentálneho inžinierstva, (ÚCHEI FCHPT)

Prednáška 16  Spracovanie problémových bioodpadov na surovinu pre výrobu bioplynu
Ing. Peter Benko - INECS

.

.

.

.

.