KPE-2015

.

Hlavná téma - Proces integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania v SR, revízia BREF a závery o BAT, prístupy a skúsenosti podnikovej sféry s riešením environmentálnych vplyvov, energetická únia - prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť, cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy. Prednášky zamerané na pripravovanú európsku legislatívu, najnovšie zmeny právnej úpravy v Slovenskej republike, environmentálne riešenia a možnosti spolufinancovania projektov.

Prednáška 01  Zmeny v právnej úprave o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia
Ing. Dušan Jurík, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, MŽP SR

Prednáška 02  Uplatnenie možných odchýliek vyplývajúcich zo smernice o priemyselných emisiách Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 03  Aktuálne otázky týkajúce sa právnej úpravy ochrany ovzdušia
Ing. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 04  Stav prípravy smernice o národných emisných stropoch
Ing. Ľubomír Žiak, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05  Ako plnenie požiadaviek novej legislatívy v oblasti priemyselných emisií vplýva na kvalitu ovzdušia Ing. Eva Gerhatová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06  Stav revízie referenčných dokumentov BAT
Ing. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 07  Revízia chemických BREFs Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka, ZCHFP SR

Prednáška 08  Predstavenie Národnej pracovnej skupiny k revízii BREF STS - Povrchová úprava s použitím organických rozpúšťadiel
Ing. Alena Popovičová, PhD., člen Národnej technickej pracovnej skupiny STS BREF SR

Prednáška 09  Revízia BREF WT – Nakladanie s odpadom
Ing. Elena Bodíková, PhD. EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 10 Revízia BREF WI – Spaľovanie odpadu
Mgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

Prednáška 11  Revízia BREF Veľké spaľovacie zariadenia – BREF LCP, aktuálny stav
Ing. Tomáš Lobpreis, Slovenské elektrárne a.s.

Prednáška 12  Skúsenosti s BAT/BREF v cementárenskom priemysle
Ing. Viliam Carach, PhD., CRH Slovensko a.s.

Prednáška 13  Odlučovanie prachových častíc – príspevok ku kvalite ovzdušia
Ing. Mária Kovaľová, ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Prednáška 14  Ekologizácia v ŽT
Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Prednáška 15  Možnosti financovania: prístup EU, zdroje a programy
Ľudmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 16  Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 - 2020
Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Prednáška 17  Operačný program Výskum a inovácie 2014 – 2020
Mgr. Roderik Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov MH SR

Prednáška 18  Slovenský investičný holding a implementácia finančných nástrojov v programovom období 2014–2020
Mgr. Peter Janiga,, SZRB Asset Management, a.s.

Prednáška 19  Aktuálne finančné nástroje implementované v rámci JEREMIE na Slovensku
Ing. Katarína Kováčová, riaditeľka odboru medzinárodných inštitúcií sekcia medzinárodných vzťahov Ministerstvo financií SR

Prednáška 20  Zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch, úspora nákladov, energií a emisií
Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb, SE a.s.

Prednáška 21  Skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽP pri uplatňovaní BAT
Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontorly, SIŽP

Prednáška 22  Energetická únia - prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť Cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy - Čo konkrétne to znamená pre prevádzkovateľov (implementačný dokument)
Ing Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 23  Pozícia MŽP SR
Ing. Miloš Grajcár, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 24  Pozícia MH SR
Ing. Alena Žáková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 25  Čo na to priemysel
Ing. Dušan Ronec, Slovnaft, a.s.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_03.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_04.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_01.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_05.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_02.jpg