KPE-2014

.

Téma - Zlepšenie kvality ovzdušia – balíček kvality ovzdušia, kde sa zameriame na najnovšie programy, ktoré budú strategické pre výrobcov tepla, priemysel, štátnu správu a samosprávu, energeticko-klimatické ciele, kde rozoberieme stratégiu obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, energetickú politiku SR a energetickú efektívnosť. Prednášky zamerané na pripravované a prijaté európske smernice, najnovšie legislatívne zmeny a financovanie projektov.

Prednáška 01  Zlepšenie kvality ovzdušia – Balíček kvality ovzdušia
Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02  Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 - 2020
Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov, MŽP SR

Prednáška 03  Výskum a inovácie – podpora podnikateľov v PO 2014-2020.
PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov, MH SR

Prednáška 04  Stav prípravy novej smernice o emisných stropoch
Ing. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05  Stav a princípy novej smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení
Ing. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06  Monitorovanie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení podľa návrhu smernice EÚ a podľa súčasných predpisov SR
Ing. Jozef Bocko, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 07  Skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽP
Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor Útvaru integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP

Prednáška 08  Stav revízie referenčných dokumentov BAT
Ing. Cyril Burda, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP

Prednáška 09  Revízia BREF Veľké spaľovacie zariadenia – návrh BREF LCP, aktuálny stav
Ing. Tomáš Lobpreis, Slovenské elektrárne a.s.

Prednáška 10  Zefektívnenie odsírenia v ZT
Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s. a Ing. Mária Kovaľová, ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Prednáška 11  Príklady zo spolupráce medzi automobilovým priemyslom a orgánmi štátnej správy pri plnení požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách z pohľadu koncernu Volkswagen
Dr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz /Ochrana životného prostredia v produkcii, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 12  Riešenie emisií prevádzok Duslo, a.s.
Ing. Zuzana Gocníková, Odbor ŽP a OZ Duslo, a.s.

Prednáška 13  Znižovanie energetickej náročnosti v rafinérskom priemysle
Ing. Tibor Margetíny, Technologické procesy, Slovnaft, a.s.

Prednáška 14  Moderné systémové riešenia kombinujúce zariadenia na využitie fosílnych a obnoviteľných zdrojov energie
Ing. Miroslav Janda, konateľ, Viessmann, s.r.o.

Prednáška 15  Nízkoemisné horáky podľa požiadaviek na emisie
Ing. Roman Simora, SAACKE Ges.m.b.H. Wien

Prednáška 16  Kombinovaná výroba elektriny a tepla z odpadnej biomasy v podmienkach komunálnej a priemyselnej sféry a jej vplyv na ŽP
Ing. Stanislav Neslušan, konateľ, Datatherm, spol. s r.o.

Prednáška 17  Vybrané riešenia pre znižovanie emisií z energetických zdrojov
Ing. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ a Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 18  Rámec klimatickej politiky EÚ na obdobie rokov 2020 - 2030: ciele a nástroje plnenia
Ing. Helena Princová, CSc., riaditeľka Odboru zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 19  Energeticko-klimatický rámec 2030
Lívia Vašáková , ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 20  Energeticko-klimatické ciele – energetická politika
Ing. Juraj Novák, Odbor energetickej politiky, MH SR

Prednáška 21  Schémy štátnej pomoci v zmysle §26 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov
Ing. Miloš Grajcar, Odbor zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 22  Novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ing. Michal Gutman, odbor zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 23  Akčný plán pre energetickú efektívnosť
Ing. Alena Žáková, riaditeľka Odboru medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR a Ing. Katarína Korytárová, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 24  Zákon o energetickej efektívnosti
Ing. Miroslav Mariaš, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 25  Energetická efektívnosť v priemysle
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA

Prednáška 26  Riešenia pre komunálnu sféru v oblasti energetickej efektívnosti
Ing. Radoslav Mizera, riaditeľ pre vedu a výskum, Solved

Prednáška 27  Je možné znižovať emisie a primárnu energetickú spotrebu bez rozvoja CZT ?
Ing. Jozef Legény, senior manažér pre vzťahy so štátnou správou, Dalkia a.s.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2014_01.jpg
.
.
.
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2014_02.jpg