KPE-2013

Téma - Dopady vyplývajúce zo Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (pričom sa okrem emisií do ovzdušia bude zaoberať aj emisiami do vody a pôdy) a Smernice EPaR 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a obchodovania s emisnými kvótami.
Konferencia organizovaná pod záštitou Ing. Petra Žigu, PhD., ministra životného prostredia SR a Ing. Tomáša Malatinského, MBA, ministra hospodárstva SR a pri príležitosti 20. výročia založenia ASPEK

Prednáška 01  Legislatívny rámec riešenia priemyselných emisií
Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02  Implementácia smernice o priemyselných emisiách z pohl’adu ochrany ovzdušia v ČR
Bc. Kurt Dědič, zástupca riaditeľa odboru a vedúci oddelenia spaľovacích zdrojov a palív, MŽP ČR

Prednáška 03  Priemyselné emisie do vôd
RNDr. Elena Fatulová, predsedníčka GWP Slovensko

Prednáška 04  Legislatívny rámec obchodovania s emisnými kvótami v treťom obchodovateľnom období
Mgr. Veronika Jaceková, riaditeľka Odboru obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

Prednáška 05  Predstavenie navrhovaných aktivít Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020
Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov, MŽP SR

Prednáška 06  Predstavenie navrhovaných aktivít Operačného programu Výskum a inovácie 2014 - 2020
PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov, MH SR

Prednáška 07  Dopady nového zákona o IPKZ a Smernice o priemyselných emisiách na Slovnaft
Ing. Dušan Ronec, vedúci OŽP, útvaru SD&HSE, SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Prednáška 08  Reakcia prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia na požiadavky Smernice o priemyselných emisiách
Mgr. Alexandra Mayerová, podnikový ekológ, Žilinská teplárenská, a.s., Žilina

Prednáška 09  Príklady zo spolupráce medzi automobilovým priemyslom a orgánmi štátnej správy pri plnení požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách z pohl’adu koncernu Volkswagen
Dr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz /Ochrana životného prostredia v produkcii, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 10  Smernica o priemyselných emisiách a jej dopad na Považskú cementáreň, a.s., Ladce
Ing. Vladimír Ivanka, vedúci Oddelenia životného prostredia, Považská cementáreň, a.s., Ladce

Prednáška 11  Vývoj a vzájomný vzt’ah emisií skleníkových plynov a znečist’ujúcich látok v cementárenskom priemysle na príklade cementárne v Turni nad Bodvou
Ing. Radoslav Jonáš, manažér pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu, Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník

Prednáška 12  Vybrané riešenia pre znižovanie emisií z energetických zdrojov
Ing. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ a Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 13  Technológia splyňovania uhlia, biomasy a komunálneho odpadu. Emisné hodnoty dosiahnutel’né splyňovaním.
Ing. Iva Fabušová, konateľka a Ing. Michal Fabuš, konateľ, PROEN, s.r.o., Bratislava - Ing. Jan Vrba, konateľ, CTL Consulting EP s.r.o., Praha

Prednáška 14  Využije SR a ČR nový európsky dobrovol’ný nástroj na podporu ekoinovácií?
Ing. Jíři Študent, výkonný riaditeľ České environmentálne manažérske centrum Praha

Prednáška 15  Energetický audit, ako nástroj znižovania emisií do ovzdušia
Ing. Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra - Dr. Ing. Jozef Šoltés, riaditeľ, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Prednáška 16  Príprava smernice – emisné stropy
Ing. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 17  Nové prvky právnych predpisov ochrany ovzdušia
Ing. Branislav Rosa, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 18  Nové právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia z pohl’adu prevádzkovatel’ov zdrojov znečist’ovania ovzdušia a vykonávatel’a oprávnených technických činností
Dr. Ing. Jozef Šoltés, riaditeľ, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Prednáška 19  Stav konca odpadu pre palivá vyrobené z odpadov
Ing. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 20  Výkon kontrolnej činnosti SIŽP podl’a zákona o IPKZ
Ing. Zdenka Kozempelová, hlavná inšpektorka Útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 21  Ako vypracovat’ východiskovú správu ako podklad pre vydanie rozhodnutia podl’a zákona o IPKZ
Ing. Alena Popovičová, PhD., ARPenviro Team, s.r.o., Padáň

Prednáška 22  Mechanizmus tvorby referenčných dokumentov BAT
Ing. Cyril Burda, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 23  Skúsenosti z účasti podnikatel’ských subjektov na tvorbe BREF
Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR a Ing. Maria Bučková, ZCHFP SR

Prednáška 24  Výsledky elektronického zaznamenávania, oznamovania a hodnotenia pohybu F plynov
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., sektorový expert MŽP SR pre F plyny, SZ CHKT

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2013_01.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2013_02.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2013_03.jpg

.

.

.