Národná podnikateľská cena za ŽP v SR

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG Environment). Podmienkou zapojenia subjektov z jednotlivých členských štátov do tejto súťaže je získanie popredného umiestnenia v národnej súťaži.

Z iniciatívy ASPEK sa po prvýkrát v roku 2007 uskutočnila súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojiť sa do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.

Cieľ súťaže

podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostrediesúťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojochsúťaž v roku 2019 už po siedmy krát vyhlasuje ASPEK,  je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťažinárodná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie, s ktorou je kompatibilná. Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaž

Vyhlásené kategórie pre rok 2019

Manažment- Produkty a služby- Proces- Medzinárodná spolupráca- Podnikanie a biodiverzita

Vyhlásenie súťaže:  26. marec 2019
Uzávierka predkladania prihlášok do súťaže:  23. august 2019 !!!

Prihláška NPC 2019

Propozície NPC 2019

Súťažné formuláre pre jednotlivé kategórie Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR

Kategória MANAŽMENT

Kategória PRODUKTY a SLUŽBY

Kategória PROCES

Kategória MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Mediálni partneri ASPEK napísali o Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie v SR 2019:

Napísali o Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie v SR v minulosti:

https://www.energie-portal.sk/Dokument/pozname-vitazov-narodnej-podnikatelskej-ceny-za-zivotne-prostredie-v-sr-2017-104059.aspx
https://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-narodna-podnikatelska-cena-za-zivotne-prostredie-otvara-firmam-trhy
https://www.engineering.sk/clanky2/priemyselna-ekologia/2749-narodna-podnikatelska-cena-za-zivotne-prostredie
https://www.energia.sk/elektrina/16142-narodna-podnikatelska-cena-za-zivotne-prostredie-v-sr-2015
http://www.emas.sk/content/n%C3%A1rodn%C3%A1-podnikate%C4%BEsk%C3%A1-cena-za-%C5%BEivotn%C3%A9-prostredie
https://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2013/tlacove-spravy-november-2013/narodna-podnikatelska-cena-za-zivotne-prostredie-ma-svojich-vitazov.html