KPE-2017

Programový blok IPKZ

Prednáška 01  Integrovaná prevencia a jej nové prvkyIng. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

Prednáška 02  Zložkový alebo integrovaný prístupIng. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 03  Smernica IED – emisie z chovov ošípaných a hydinyprof. Ing. Štefan Mihina, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Programový blok OVZDUŠIE

Prednáška 04  Aktuálne zmeny v právnej úprave ochrany ovzdušíIng. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05  Dlhodobé plánovanie a realizácia opatrení pre plnenie požiadaviek Rámcovej smernice  o priemyselných emisiách v prevádzke kotolneMgr. Michal Belica, špecialista na ochranu ovzdušia, Volkswagen Slovakia, a.s.

Prednáška 06  Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s.Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Prednáška 07  Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysleAndrea Pancotti, Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 08  Zistenie týkajúce sa TVOC emisií v drevospracujúcom priemysleIng. Miriam Fabová, Ing. Annamarie Velič, IKEA Industry Slovakia s.r.o.

Programový blok VODA A ODPADY

Prednáška 09  Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programyRNDr. Jozef Halmo, riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

Prednáška 10  Monitoring liečív v odpadových vodách Slovenskaprof. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Prednáška 11  Čistenie priesakových vôd zo skládok tuhého komunálneho odpaduprof. Ing. Ján Derco, DrSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Prednáška 12  Výpalky z výroby bioetanolu ako významný zdroj energieprof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Programový blok TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A EKOINOVÁCIE

Prednáška 13  Podpora ekoinovácií v Horizonte 2020JUDr. Viera Petrášová, Centrum vedecko-technických informácií SR

Prednáška 14  Vynález Refill Case a jeho predstavenieIng. Ľubomír Stanček, REFILL CASE, s.r.o.

Prednáška 15  Eco-friendly Hotel Dália – líder v zodpovednom podnikaní a hoteliérstve na SlovenskuIng. Dagmar Amrichová, manažérka, Eco-friendly Hotel Dália

Programový blok BAT a BREF

Prednáška 16  Výmena informácií o BAT alebo čo sa v tejto oblasti udialo od poslednej KPEIng. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 17  Chemické referenčné dokumentyIng. Silvia Surová, generálna sekretárka, ZCHFP SR

Prednáška 18  Referenčný dokument BREF Waste treatment a závery o najlepších dostupných technikáchIng. Elena Bodíková, PhD. EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 19  Referenčný dokument BREF Waste incineration a závery o najlepších dostupných technikách – aktuálny stav revízieMgr. Martin Kovačič, EKOS plus, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednáška 01

Prednáška 02

Prednáška 03

Prednáška 04

Prednáška 05

Prednáška 06

Prednáška 07

Prednáška 08

Prednáška 09

Prednáška 10

Prednáška 11

Prednáška 12

Prednáška 13

Prednáška 14

Prednáška 15

Prednáška 16

Prednáška 17

Prednáška 18

Prednáška 19