KPE-2016

.

Programový blok – IPKZ

Prednáška 01  Novela zákona IPKZIng. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

Prednáška 02  Proces IPKZ a jeho prepojenie s EIA a stavebným zákonomIng. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 03  Koniec prevádzky IPKZ zariadenia – povinnosti a skúsenosti s ich plnenímMgr. Michaela Ploszeková, zmocnenec pre životné prostredie, Volkswagen Slovakia, a.s.

Prednáška 04  Ekologizácia v ŽTIng. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Programový blok – OVZDUŠIE a ENERGETIKA

Prednáška 05  Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušiaIng. Zuzana Kocunová – odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06  Nová vyhláška o kvalite ovzdušia a vyhláška o podmienkach pri zavádzaní „nízkoemisných zón“, ktoré súvisia so znižovaním emisií z dopravy v mestáchIng. Eva Gerhátová – odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 07  Zmeny povinností a EL vyplývajúce zo smernice EPaR pre stredne veľké spaľovacie zariadeniaIng. Alena Popovičová – riaditeľka, ARP enviro, s.r.o.

Prednáška 08  Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysleAndrea Pancotti – Slovenské elektrárne, a.s.

Programový blok – VODA a ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Prednáška 09  Emisie prioritných a relevantných látok v odpadových vodáchDoc. Ing. Ján Derco, DrSc. – oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Prednáška 10  Likvidácia priesakových kvapalín zo skládok odpadov – skúsenosti z prevádzky vlastnej ČOV a možnosti nových riešeníIng. Miloš Hlaváčik – vodohospodár, Marius Pedersen a.s., Trenčín

Prednáška 11  Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programyRNDr. Jozef Halmo – riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

Prednáška 12  Paulovnia – strom budúcnostiDávid Spisar, Ing. Martin Uhrík – Paulovnia, s.r.o

Programový blok BREF

Prednáška 13  Referenčné dokumenty o BAT a výmena informáciíIng. Cyril Burda – útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 10  Chemické BREFsIng. Silvia Surová – generálna sekretárka, ZCHFP SR

Prednáška 11  Posledné zmeny a vývoj aktualizácie referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (BREF LCP)Ing. Tomáš Lobpreis, PhD. – Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 12  Aktuálny stav prípravy referenčného dokumentu BREF Waste TreatmentIng. Elena Bodíková, PhD. – EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 13  Revízia dokumentu BREF pre spaľovanie odpadu – stav revízie, pozícia SR, súvisiace aktivityMgr. Martin Kovačič – EKOS PLUS, s.r.o.

Programový blok – ODPADY

Prednáška 14  Spracovanie odpadovej AFRMiroslava Remenárová – CRH North Danube

Prednáška 15  Anaeróbne spracovanie priemyselných odpadovProf. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. – oddelenie environmentálneho inžinierstva, (ÚCHEI FCHPT)

Prednáška 16  Spracovanie problémových bioodpadov na surovinu pre výrobu bioplynuIng. Peter Benko – INECS

.

.

.

.

.