KPE-2015

.

Hlavná téma – Proces integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania v SR, revízia BREF a závery o BAT, prístupy a skúsenosti podnikovej sféry s riešením environmentálnych vplyvov, energetická únia – prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť, cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy. Prednášky zamerané na pripravovanú európsku legislatívu, najnovšie zmeny právnej úpravy v Slovenskej republike, environmentálne riešenia a možnosti spolufinancovania projektov.

Prednáška 01  Zmeny v právnej úprave o integrovanej prevencii a kontrole znečisteniaIng. Dušan Jurík, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, MŽP SR

Prednáška 02  Uplatnenie možných odchýliek vyplývajúcich zo smernice o priemyselných emisiách Ing. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 03  Aktuálne otázky týkajúce sa právnej úpravy ochrany ovzdušiaIng. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 04  Stav prípravy smernice o národných emisných stropochIng. Ľubomír Žiak, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05  Ako plnenie požiadaviek novej legislatívy v oblasti priemyselných emisií vplýva na kvalitu ovzdušia Ing. Eva Gerhatová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06  Stav revízie referenčných dokumentov BATIng. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 07  Revízia chemických BREFs Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka, ZCHFP SR

Prednáška 08  Predstavenie Národnej pracovnej skupiny k revízii BREF STS – Povrchová úprava s použitím organických rozpúšťadielIng. Alena Popovičová, PhD., člen Národnej technickej pracovnej skupiny STS BREF SR

Prednáška 09  Revízia BREF WT – Nakladanie s odpadomIng. Elena Bodíková, PhD. EIB Consult, s.r.o.

Prednáška 10 Revízia BREF WI – Spaľovanie odpaduMgr. Martin Kovačič, EKOS PLUS s.r.o.

Prednáška 11  Revízia BREF Veľké spaľovacie zariadenia – BREF LCP, aktuálny stavIng. Tomáš Lobpreis, Slovenské elektrárne a.s.

Prednáška 12  Skúsenosti s BAT/BREF v cementárenskom priemysleIng. Viliam Carach, PhD., CRH Slovensko a.s.

Prednáška 13  Odlučovanie prachových častíc – príspevok ku kvalite ovzdušiaIng. Mária Kovaľová, ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Prednáška 14  Ekologizácia v ŽTIng. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

Prednáška 15  Možnosti financovania: prístup EU, zdroje a programyĽudmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 16  Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Prednáška 17  Operačný program Výskum a inovácie 2014 – 2020Mgr. Roderik Klinda, generálny riaditeľ sekcie podporných programov MH SR

Prednáška 18  Slovenský investičný holding a implementácia finančných nástrojov v programovom období 2014–2020Mgr. Peter Janiga,, SZRB Asset Management, a.s.

Prednáška 19  Aktuálne finančné nástroje implementované v rámci JEREMIE na SlovenskuIng. Katarína Kováčová, riaditeľka odboru medzinárodných inštitúcií sekcia medzinárodných vzťahov Ministerstvo financií SR

Prednáška 20  Zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch, úspora nákladov, energií a emisiíAndrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb, SE a.s.

Prednáška 21  Skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽP pri uplatňovaní BATIng. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontorly, SIŽP

Prednáška 22  Energetická únia – prechod na trvácnu nízkouhlíkovú spoločnosť Cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy – Čo konkrétne to znamená pre prevádzkovateľov (implementačný dokument)Ing Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 23  Pozícia MŽP SRIng. Miloš Grajcár, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 24  Pozícia MH SRIng. Alena Žáková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 25  Čo na to priemyselIng. Dušan Ronec, Slovnaft, a.s.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_03.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_04.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_01.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_05.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2015_02.jpg