KPE-2014

.

Téma – Zlepšenie kvality ovzdušia – balíček kvality ovzdušia, kde sa zameriame na najnovšie programy, ktoré budú strategické pre výrobcov tepla, priemysel, štátnu správu a samosprávu, energeticko-klimatické ciele, kde rozoberieme stratégiu obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, energetickú politiku SR a energetickú efektívnosť. Prednášky zamerané na pripravované a prijaté európske smernice, najnovšie legislatívne zmeny a financovanie projektov.

Prednáška 01  Zlepšenie kvality ovzdušia – Balíček kvality ovzdušiaIng. Katarína Jankovičová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02  Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov, MŽP SR

Prednáška 03  Výskum a inovácie – podpora podnikateľov v PO 2014-2020.PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov, MH SR

Prednáška 04  Stav prípravy novej smernice o emisných stropochIng. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 05  Stav a princípy novej smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadeníIng. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 06  Monitorovanie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení podľa návrhu smernice EÚ a podľa súčasných predpisov SRIng. Jozef Bocko, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 07  Skúsenosti z kontrolnej činnosti SIŽPIng. Peter Šimurka, hlavný inšpektor Útvaru integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP

Prednáška 08  Stav revízie referenčných dokumentov BATIng. Cyril Burda, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP

Prednáška 09  Revízia BREF Veľké spaľovacie zariadenia – návrh BREF LCP, aktuálny stavIng. Tomáš Lobpreis, Slovenské elektrárne a.s.

Prednáška 10  Zefektívnenie odsírenia v ZTIng. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s. a Ing. Mária Kovaľová, ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Prednáška 11  Príklady zo spolupráce medzi automobilovým priemyslom a orgánmi štátnej správy pri plnení požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách z pohľadu koncernu VolkswagenDr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz /Ochrana životného prostredia v produkcii, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 12  Riešenie emisií prevádzok Duslo, a.s.Ing. Zuzana Gocníková, Odbor ŽP a OZ Duslo, a.s.

Prednáška 13  Znižovanie energetickej náročnosti v rafinérskom priemysleIng. Tibor Margetíny, Technologické procesy, Slovnaft, a.s.

Prednáška 14  Moderné systémové riešenia kombinujúce zariadenia na využitie fosílnych a obnoviteľných zdrojov energieIng. Miroslav Janda, konateľ, Viessmann, s.r.o.

Prednáška 15  Nízkoemisné horáky podľa požiadaviek na emisieIng. Roman Simora, SAACKE Ges.m.b.H. Wien

Prednáška 16  Kombinovaná výroba elektriny a tepla z odpadnej biomasy v podmienkach komunálnej a priemyselnej sféry a jej vplyv na ŽPIng. Stanislav Neslušan, konateľ, Datatherm, spol. s r.o.

Prednáška 17  Vybrané riešenia pre znižovanie emisií z energetických zdrojovIng. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ a Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 18  Rámec klimatickej politiky EÚ na obdobie rokov 2020 – 2030: ciele a nástroje plneniaIng. Helena Princová, CSc., riaditeľka Odboru zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 19  Energeticko-klimatický rámec 2030Lívia Vašáková , ekonomický radca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Prednáška 20  Energeticko-klimatické ciele – energetická politikaIng. Juraj Novák, Odbor energetickej politiky, MH SR

Prednáška 21  Schémy štátnej pomoci v zmysle §26 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynovIng. Miloš Grajcar, Odbor zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 22  Novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonovIng. Michal Gutman, odbor zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 23  Akčný plán pre energetickú efektívnosťIng. Alena Žáková, riaditeľka Odboru medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR a Ing. Katarína Korytárová, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 24  Zákon o energetickej efektívnostiIng. Miroslav Mariaš, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike, MH SR

Prednáška 25  Energetická efektívnosť v priemysleDr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA

Prednáška 26  Riešenia pre komunálnu sféru v oblasti energetickej efektívnostiIng. Radoslav Mizera, riaditeľ pre vedu a výskum, Solved

Prednáška 27  Je možné znižovať emisie a primárnu energetickú spotrebu bez rozvoja CZT ?Ing. Jozef Legény, senior manažér pre vzťahy so štátnou správou, Dalkia a.s.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2014_01.jpg

.
.
.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2014_02.jpg