KPE-2013

Téma – Dopady vyplývajúce zo Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (pričom sa okrem emisií do ovzdušia bude zaoberať aj emisiami do vody a pôdy) a Smernice EPaR 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a obchodovania s emisnými kvótami.Konferencia organizovaná pod záštitou Ing. Petra Žigu, PhD., ministra životného prostredia SR a Ing. Tomáša Malatinského, MBA, ministra hospodárstva SR a pri príležitosti 20. výročia založenia ASPEK

Prednáška 01  Legislatívny rámec riešenia priemyselných emisiíIng. Katarína Jankovičová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02  Implementácia smernice o priemyselných emisiách z pohl’adu ochrany ovzdušia v ČRBc. Kurt Dědič, zástupca riaditeľa odboru a vedúci oddelenia spaľovacích zdrojov a palív, MŽP ČR

Prednáška 03  Priemyselné emisie do vôdRNDr. Elena Fatulová, predsedníčka GWP Slovensko

Prednáška 04  Legislatívny rámec obchodovania s emisnými kvótami v treťom obchodovateľnom obdobíMgr. Veronika Jaceková, riaditeľka Odboru obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

Prednáška 05  Predstavenie navrhovaných aktivít Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020Ing. Martin Húska, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov, MŽP SR

Prednáška 06  Predstavenie navrhovaných aktivít Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov, MH SR

Prednáška 07  Dopady nového zákona o IPKZ a Smernice o priemyselných emisiách na SlovnaftIng. Dušan Ronec, vedúci OŽP, útvaru SD&HSE, SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Prednáška 08  Reakcia prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia na požiadavky Smernice o priemyselných emisiáchMgr. Alexandra Mayerová, podnikový ekológ, Žilinská teplárenská, a.s., Žilina

Prednáška 09  Príklady zo spolupráce medzi automobilovým priemyslom a orgánmi štátnej správy pri plnení požiadaviek Smernice o priemyselných emisiách z pohl’adu koncernu VolkswagenDr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz /Ochrana životného prostredia v produkcii, VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 10  Smernica o priemyselných emisiách a jej dopad na Považskú cementáreň, a.s., LadceIng. Vladimír Ivanka, vedúci Oddelenia životného prostredia, Považská cementáreň, a.s., Ladce

Prednáška 11  Vývoj a vzájomný vzt’ah emisií skleníkových plynov a znečist’ujúcich látok v cementárenskom priemysle na príklade cementárne v Turni nad BodvouIng. Radoslav Jonáš, manažér pre trvalo udržateľný rozvoj a komunikáciu, Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník

Prednáška 12  Vybrané riešenia pre znižovanie emisií z energetických zdrojovIng. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ a Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 13  Technológia splyňovania uhlia, biomasy a komunálneho odpadu. Emisné hodnoty dosiahnutel’né splyňovaním.Ing. Iva Fabušová, konateľka a Ing. Michal Fabuš, konateľ, PROEN, s.r.o., Bratislava – Ing. Jan Vrba, konateľ, CTL Consulting EP s.r.o., Praha

Prednáška 14  Využije SR a ČR nový európsky dobrovol’ný nástroj na podporu ekoinovácií?Ing. Jíři Študent, výkonný riaditeľ České environmentálne manažérske centrum Praha

Prednáška 15  Energetický audit, ako nástroj znižovania emisií do ovzdušiaIng. Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra – Dr. Ing. Jozef Šoltés, riaditeľ, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Prednáška 16  Príprava smernice – emisné stropyIng. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 17  Nové prvky právnych predpisov ochrany ovzdušiaIng. Branislav Rosa, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 18  Nové právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia z pohl’adu prevádzkovatel’ov zdrojov znečist’ovania ovzdušia a vykonávatel’a oprávnených technických činnostíDr. Ing. Jozef Šoltés, riaditeľ, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Prednáška 19  Stav konca odpadu pre palivá vyrobené z odpadovIng. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 20  Výkon kontrolnej činnosti SIŽP podl’a zákona o IPKZIng. Zdenka Kozempelová, hlavná inšpektorka Útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 21  Ako vypracovat’ východiskovú správu ako podklad pre vydanie rozhodnutia podl’a zákona o IPKZIng. Alena Popovičová, PhD., ARPenviro Team, s.r.o., Padáň

Prednáška 22  Mechanizmus tvorby referenčných dokumentov BATIng. Cyril Burda, Útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

Prednáška 23  Skúsenosti z účasti podnikatel’ských subjektov na tvorbe BREFIng. Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR a Ing. Maria Bučková, ZCHFP SR

Prednáška 24  Výsledky elektronického zaznamenávania, oznamovania a hodnotenia pohybu F plynovDoc. Ing. Peter Tomlein, PhD., sektorový expert MŽP SR pre F plyny, SZ CHKT

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2013_01.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2013_02.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2013_03.jpg

.

.

.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2013_03.jpg