KPE-2012

Téma – Dopady legislatívnych opatrení na priemyselné podniky v súvislosti s vypúšťaním emisií.Cieľom konferencie je oboznámiť jej účastníkov:

so stavom transpozície Smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách do právnych predpisov na ochranu životného prostredia v Slovenskej republike a s ďalšími legislatívnymi úpravami, súvisiacimi s vypúšťaním emisií,s pripravovanou európskou smernicou o energetickej efektívnosti,so závažnosťou a dopadmi požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov súvisiacich s vypúšťaním emisií na povinné subjekty,s ponukou možností na riešenie uvedených požiadaviek.

Prednáška 01  Transpozícia Smernice o priemyselných emisiách do sústavy právnych predpisov SRIng. Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02  Súčasný stav transpozície smernice o priemyselných emisiách v ČRIng. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie, MŽP ČR

Prednáška 03  Znižovanie emisií do roku 2020 na základe medzinárodných záväzkovIng. Ľubomír Žiak, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 04  Aukcie emisných kvótMgr. Veronika Jaceková, Ing. Miloš Grajcar, Odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

Prednáška 05  Nová smernica o energetickej efektívnosti (dôsledky pre Slovensko, očakávania do budúcnosti)Mgr. Michal Hudec, energy online, a.s.

Prednáška 06  Energetická efektívnosť – kľúčový prvok nízkouhlíkovej stratégieIng. Igor Vereš, Odbor politiky zmeny klímy, MŽP SR

Prednáška 07  Cestovná mapa EÚ pre energetiku do roku 2050 – výzvy a príležitostiIng. Jozef Škultéty, Senior špecialista, Regulačné a trhové záležitosti, Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 08  Priemyselné emisie z pohľadu koncernu VolkswagenDr. Roman Meininghaus, vedúci oddelenia Immissionsschutz (Ochrana životného prostredia v produkcii) VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Prednáška 09  Dopady nových pravidiel obchodovania s emisiami CO2 na priemysel v období 2013 – 2020Ing. Dušan Ronec, SD&HSE senior expert, SLOVNAFT, a.s.

Prednáška 10  Vzťah Smernice o priemyselných emisiách a referenčných dokumentov o najlepších technikách v podmienkach procesu revízie BREF pre rafinérieIng. Martin Demčák, PhD., Country Manager TUR&BOZP, ŽP, SLOVNAFT, a.s.

Prednáška 11  Alternatívne riešenia rekonštrukcie veľkých spaľovacích zariadení podľa požiadaviek Smernice o priemyselných emisiáchIng. Július Jankovský, Apertis, s.r.o.

Prednáška 12  Trendy v znižovaní emisií z energetických zdrojovIng. Dalibor Cucor, obchodný riaditeľ, Ing. Martin Vaškovič, vedúci sekcie Procesný inžiniering SES, a.s., Tlmače

Prednáška 13  Vybrané fínske riešenia pre zvyšovanie energetickej účinnosti v priemysle a koncept SOLVEDIng. Radoslav Mizera, zástupca Cleantech Finland, Rakúsko

Prednáška 14  Pripravované zmeny zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečist’ovania životného prostredia a zákona o ovzduší v súvislosti s transpozíciou smernice 2010/75/EÚIng. Branislav Rosa, Odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 15  Smernica a energetickej efektívnosti a nové úlohy a ciele pre SRDr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA

Prednáška 16  Plnenie požiadaviek smernice o priemyselných emisiách pre vybrané prevádzkyIng. Alena Popovičová, ARPenviro Team

Prednáška 17  Úlohy SIŽP vyplývajúce zo smernice o priemyselných emisiáchIng. Helena Nitschneiderová, hl. inšpektorka Útvaru IPKZ, ústredie SIŽP

Prednáška 18  Financovanie environmentálnych investícií v sieťových odvetviachIng. Vladimír Vacho, Ing. Ľuboslav Kosír, Ekofin Bratislava, s.r.o.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2012_01.jpg

.
.
.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2012_02.jpg