KPE-2011

Dopady legislatívnych opatrení na priemyselné podniky v súvislosti s vypúšťaním emisií KPE organizované pod záštitou Stanislava Janiša predsedu výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravuCieľom konferencie je oboznámiť jej účastníkov:• so súčasným stavom pôsobenia komplexu legislatívnych úprav vypúšťania emisií do ovzdušia,• upozorniť na závažnosť dopadov týchto úprav, vyžadujúcich značné objemy investičných prostriedkov, na ekonomiku povinných subjektov,• naznačiť cesty riešenia týchto dopadov.

Úvodné príhovory – József Nagy, minister životného prostredia Slovenskej republiky a Juraj Miškov, minister hospodárstva Slovenskej republiky

Prednáška 01  Smernica o priemyselných emisiách a jej transpozícia do legislatívy Slovenskej republikyIng. Katarína Jankovičová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Prednáška 02  Dopady smernice o priemyselných emisiách na priemysel a energetiku SR – závery štúdie ASPEKIng. Iva Fabušová, PROEN s.r.o., Bratislava

Prednáška 03  Poznatky z ČR v súvislosti so Smernicou o priemyselných emisiáchIng. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Odbor posuzovaní vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP ČR

Prednáška 04  Prehľad legislatívnych noriem klimaticko-energetického balíčkaIng. Helena Princová, riaditeľka Odboru politiky zmeny klímy a ekonomických nástrojov, MŽP SR

Prednáška 05  Ekonomické dopady prijímaných opatrení na vypúšťanie emisiíIng. Jiří Balajka, DrSc., ECOSYS Bratislava

Prednáška 06  Niektoré dopady Smernice o priemyselných emisiách na spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.Ing. Jozef Škultéty, Slovenské elektrárne, a.s.

Prednáška 07  Dôsledky implementácie Smernice o priemyselných emisiách na subjekty chemického priemysluIng. Jozef Krajmer, Duslo Šaľa, a.s., ZCHFP SR

Prednáška 08  Dopady novej smernice o emisiách na automobilový priemyselIng. Ladislav Halász, PSA Trnava

Prednáška 09  Dôsledky implementácie Smernice o priemyselných emisiách na výrobu nekovových minerálnych produktovIng. Miroslav Prosňanský, EkoPro, s.r.o., Trenčín

Prednáška 10  Technológie na zníženie emisií na hodnoty nových limitovIng. Jozef Madola, Ing. Martin Vaškovič, Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače

Prednáška 11  Znižovanie emisií NOx rekonštrukciou energetických kotlovIng. František Krček, CSc., Alstom, s.r.o., ČR

Prednáška 12  Efektívnosť pri využívaní energie (ako nástroj na znižovanie emisii)Doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. Ľubor Kučák, CSc. (SjF STU Bratislava), Ing. Michal Fabuš (PROEN, s.r.o., Bratislava)

Prednáška 13  Využitie a prínos fondov EÚ v oblasti ochrany ovzdušiaPhDr. Vladimír Kováčik, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Prednáška 14  Je operačný program Konkurencieschopnosť‘ a hospodársky rast cestou k znižovaniu priemyselných emisií?Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA

Prednáška 15  Možnosti financovania environmentálnych projektovIng. Vladimír Vacho, Dexia banka Slovenska, a.s.

Prednáška 16  Požiadavky Smernice o priemyselných emisiách na veľké spaľovacie zariadeniaIng. Zuzana Kocúnová, odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

Prednáška 17  Odpad ako palivo v zmysle požiadaviek EÚ legislatívyIng. Zuzana Kocúnová, odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

Prednáška 18  Vybrané požiadavky Smernice o priemyselných emisiách kladené na priemyselIng. Alena Popovičová, PhD., ARPenviro Team

Prednáška 19  Implementácia Smernice o priemyselných emisiách z pohľadu činnosti SIŽPIng. Helena Nitschneiderová, hl. inšpektorka Útvaru IPKZ, ústredie SIŽP

Prednáška 20  Obchodovanie s emisnými kvótami v podmienkach Slovenskej republikyIng. Radoslav Jonáš, Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

Prednáška 21  Európsky a národný legislatívny rámec požiadaviek na ekodizajnMgr. Igor Jašurek, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike MH SR

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2011_01.jpg

.
.
.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/kpe_2011_02.jpg