Stručná charakteristika ASPEK

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) je mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s cieľom prispievať svojimi aktivitami
ku riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie.

Členstvo v ASPEK je otvorené pre všetky subjekty, ktoré sa stotožňujú s jeho programovými cieľmi a majú záujem podieľať sa na jeho aktivitách.

Členstvo v ASPEK a účasť na jeho aktivitách umožňujú prístup:
• k informáciám o platných environmentálnych právnych predpisoch a o ich aktuálnych zmenách, pripomienkovaniu zákonov
• k tvorbe a zdokonaľovaniu environmentálnej legislatívy
• k podujatiam ASPEK, ktoré majú v oblasti ekológie edukačný a informatívny charakter
• k spolupráci členských subjektov ASPEK
• k informáciám o aktuálnych trendoch z oblasti environmentálnej politiky, ekonomiky a manažérskych techník priemyselnej sféry v zahraničí.
• k poznatkom o nových environmentálnych manažérskych technikách,
• k informáciám o konaní environmentálne orientovaných podujatí na Slovensku i v zahraničí,
• k bezprostredným kontaktom komerčného charakteru v oblasti environmentálnych služieb (konzultácie, merania, zneškodňovanie odpadov a pod.),
• k propagácii a možnostiam ponúkať výsledky vlastných aktivít, alebo výrobkov a produktov, účasťou na odborných a komerčných podujatiach.