Spolupracujeme

ŠTÁTNE INŠTITÚCIE

Vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy ASPEK  hlavne spolupracuje pri tvorbe a ďalšom zdokonaľovaní environmentálnej legislatívy. Využíva pritom svoju databázu odborníkov, prevažne z pracovníkov členských organizácií. Tým sa podniková sféra dostáva k cenným informáciám a zároveň svojimi poznatkami a skúsenosťami ovplyvňuje tvorbu právnych i technických noriem. Pre štátne orgány tak ASPEK vytvára potrebný zdroj informácií z podnikovej praxe.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/mzpsr-1.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/mhsr-1.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/sizp.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/SAZP.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/siea.png

Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej reubliky

Slovenská inšpekcia
životného prostredia

Slovenská agentúra
životného prostredia

Slovenská inovačná
a energetická agentúra


PARTNERI

ASPEK spolupracuje a udržiava kontakty s organizáciami podobného typu na Slovensku :

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/ACE.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/AVS.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/zchfp.png

Asociácia Čistiarenských
Expertov

Asociácia Vodárenských
Spoločností

Global Water
Partnership SK

Zväz Chemického
a Farmaceutického priemyslu


MEDIÁLNI PARTNERI

ASPEK dlhodobo spolupracuje s mediálnymi partnermi na rôznych projektoch, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych potrieb čo najširšieho okruhu členov, ale aj ďalších subjektov.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/21storocie.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/AF-Power-Agency.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Eneregie-pre-Vas.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Enviroportal.png

21. storočie

AF Power Agency

Energia pre Vás

Enviro portál

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/ENERGIE-PORTAL.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/ODPADY-PORTAL.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Energia.png

ENERGIE portál

ODPADY portál

Energia.sk