Organizačná štruktúra

Na základe Stanov,  ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku  je občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov, s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

PREZIDENT :

VICEPREZIDENT :

VÝKONNÝ VICEPREZIDENT :

RNDr. Ing. Pavel MIKULÁŠ (štatutárny orgán) - PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín

Ing. Rastislav JANUŠČÁK - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Ing. Peter PLEKANEC (štatutárny orgán) - ENEX Consulting, s.r.o. Trenčín

PREZÍDIUM :

Ing. Július JANKOVSKÝ - Apertis, s.r.o.
Ing. Jozef MAKO - Duslo, a.s. Šaľa
prof. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD. - Fakulta priemyselných technológií TnU AD
Ing. Michal SIMČO - Bukóza Energo, a.s.
Ing. Gabriel SIROTŇÁK - STM Power, a.s.
Ing. Pavel KYSELICA - Levické mliekarne, a.s.
Ing. Michal FABUŠ, PhD. - PROEN, s.r.o.
Ing. Viliam CARACH, PhD. - CRH Slovensko, a.s.

DOZORNÁ RADA :

Ing. Martin MOTAJ
Ing. Marcel HROBÁRIK
Dr. Ing. Jozef ŠOLTÉS, CSc.

ČESTNÍ ČLENOVIA :

Ing. Oleg LEONTIEV
Ing. Pavel JECH
Ing. Miroslav PROSŇANSKÝ
Ing. Michal FABUŠ

GENERÁLNY SEKRETÁR :

Mgr. Petra RAUCH