ASPEK - ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Využitím možnosti poukázať časť Vašej dane oprávnenému prijímateľovi, zabezpečíte, aby časť Vašich daní bola použitá adresne podľa Vašej vôle.

Výberom ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku, medzi možnými prijímateľmi, nám umožníte udržať a ďalej rozvíjať naše aktivity, ktoré sú uvedené v priloženom letáku.

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK

Konferencie usporiadané ASPEK

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE – (KPE) Predchádzajúce ročníky Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE ukázali, že téma priemyselných emisií, s osobitným dôrazom na dopady povinností a úloh podnikovej sféry, upravených právnymi a procedurálnymi predpismi v súvislosti s riešením ich environmentálnych vplyvov, je naďalej aktuálna. Prinášanie informácií o nových legislatívnych úpravách, technických riešeniach a ich financovaní, spolu so skúsenosťami a poznatkami subjektov podnikovej sféry aktívne riešiacich svoje vplyvy na životné […]

Projekty realizované ASPEK

ZVÝŠENIE MNOŽSTVA RECYKLOVANÉHO ODPADU Z PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV Cieľom projektu je propagácia a podpora recyklácie a zhodnocovanie odpadov v priemyselných podnikoch a prevádzkach na Slovensku. V rámci projektu sa pripravili propagačné materiály, ktoré môžu prevádzkovateľom priemyselných podnikov pomôcť v oblasti odpadového hospodárstva podniku zvýšiť efektivitu triedeného zberu, a tým aj ekonomiku odpadového hospodárstva. Pre odborníkov z priemyslu sa usporiadali dva semináre zamerané na triedený zber odpadov v […]

Semináre organizované ASPEK

15. jún 2016 – Trenčín Seminár INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE A LOGISTICKÉ POSTUPY V NAKLADANÍ S  ODPADMIVýstava AQUA 2016  –  VODNÉ HOSPODÁRSTVO Vrámci seminára boli ponúknuté prednášky v nasledovných oblastiach : Nový zákon o odpadoch • Aktuálne zmeny v legislatíve o odpadoch a súvislosť s vodným hospodárstvom • Aktuálne zmeny filozofie nakladania s odpadmi v zahraničí a na Slovensku • Paulownia Wallachia a jej možnosti využitia • Využitie banských vôd ako geotermálna energia […]

Národná podnikateľská cena za ŽP v SR

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky Generálne riaditeľstvo pre životné […]