ASPEK - ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Pripravujeme pre Vás Konferenciu
PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018
23.-24. október 2018 | Chopin Hotel Bratislava

Pozvánka a program KPE 2018

Konferencia
PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017
10.-11. október 2017 | Chopin Hotel Bratislava

Viac informácií

Vyhlásenie Národnej Podnikateľskej Ceny
za životné prostredie 2017
Uzávierka prihlášok 3. august 2017

Viac informácii

 

 

 

Valné zhromaždenie ASPEK
23.-24. marec 2017
Hotel PANORAMA Trenčianske Teplice

Viac informácií

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK

Konferencie usporiadané ASPEK

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE – (KPE) Predchádzajúce ročníky Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE ukázali, že téma priemyselných emisií, s osobitným dôrazom na dopady povinností a úloh podnikovej sféry, upravených právnymi a procedurálnymi predpismi v súvislosti s riešením ich environmentálnych vplyvov, je naďalej aktuálna. Prinášanie informácií o nových legislatívnych úpravách, technických riešeniach a ich financovaní, spolu so skúsenosťami a poznatkami subjektov podnikovej sféry aktívne riešiacich svoje vplyvy na životné […]

Projekty realizované ASPEK

ZVÝŠENIE MNOŽSTVA RECYKLOVANÉHO ODPADU Z PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV Cieľom projektu je propagácia a podpora recyklácie a zhodnocovanie odpadov v priemyselných podnikoch a prevádzkach na Slovensku. V rámci projektu sa pripravili propagačné materiály, ktoré môžu prevádzkovateľom priemyselných podnikov pomôcť v oblasti odpadového hospodárstva podniku zvýšiť efektivitu triedeného zberu, a tým aj ekonomiku odpadového hospodárstva. Pre odborníkov z priemyslu sa usporiadali dva semináre zamerané na triedený zber odpadov v […]

Semináre organizované ASPEK

15. jún 2016 – Trenčín Seminár INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE A LOGISTICKÉ POSTUPY V NAKLADANÍ S  ODPADMIVýstava AQUA 2016  –  VODNÉ HOSPODÁRSTVO Vrámci seminára boli ponúknuté prednášky v nasledovných oblastiach : Nový zákon o odpadoch • Aktuálne zmeny v legislatíve o odpadoch a súvislosť s vodným hospodárstvom • Aktuálne zmeny filozofie nakladania s odpadmi v zahraničí a na Slovensku • Paulownia Wallachia a jej možnosti využitia • Využitie banských vôd ako geotermálna energia […]

Národná podnikateľská cena za ŽP v SR

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky Generálne riaditeľstvo pre životné […]

Konferencia
PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018
prihláste sa