ASPEK - ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

kódex člena prijatý Valným zhromaždením ASPEK • Donovaly 18. máj 2005

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku – ASPEK je združením, založeným v roku 1993 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou na území SR. Jej činnosť sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a Stanovami ASPEK, ktoré sú základom správania sa aj jej členskej základne.
Každý člen ASPEK v rámci svojich aktivít dobrovoľne uplatňuje environmentálne a etické správanie, ktoré je vyššie než zákonom stanovené normy. V tomto zmysle dobrovoľne prijíma záväzok, že bude dodržiavať tieto zásady:

1. Pri vstupe a počas členstva v ASPEK konať s úmyslom využívať jeho aktivity na zlepšovanie vlastného správania sa vo vzťahu k životnému prostrediu.

2. Trvale konať v súlade s platnými predpismi, súvisiacimi s ochranou životného prostredia a snažiť sa v daných podmienkach dosiahnuť priaznivejší stav, než určujú právne a technické normy.

3. Politiku svojej organizácie vo vzťahu k životnému prostrediu formulovať tak, aby jej dlhodobým výsledkom bolo neustále zlepšovanie životného prostredia, pokiaľ možno na systémovom základe. Pritom v rámci svojich možností využívať dostupné poznatky z výskumu, vývoja a zavádzania nových technológií.

4. Pri zlepšovaní životného prostredia uplatňovať dobrovoľné environmentálne nástroje vo svojej vlastnej činnosti a u svojich dodávateľov a odberateľov.

5. Dôsledne a systematicky zvyšovať environmentálne povedomie svojich zamestnancov a viesť ich k zodpovednému konaniu, smerujúcemu k minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie.

6. Pravdivo informovať okolie a verejnosť miestne obvyklým spôsobom o súčasnom stave svojho vplyvu na životné prostredie, o svojom doterajšom zlepšovaní sa vo vzťahu k životnému prostrediu a o ďalších zámeroch v tomto smere.

7. Pri informovaní o environmentálnych vlastnostiach svojich produktov, alebo pri zvýrazňovaní environmentálnej kvality v rámci propagácie svojich aktivít, používať environmentálne značky a symboly v reklame, či na výrobkoch a výrazy ako „prijateľný pre životné prostredie“ alebo „ekologicky bezpečný“ a pod. iba v súlade s pravidlami, definovanými v súvislosti s ich prijatím, či udelením.

8. V rámci aktivít ASPEK a vzájomných kontaktov sprístupňovať ďalším členom ASPEK skúsenosti a informácie o spôsoboch dosahovania dobrých výsledkov, pokiaľ tieto činnosti nie sú predmetom obchodného tajomstva, alebo jeho know how.

9. V rámci svojich ekonomických možností podporovať podujatia, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie, alebo sú zamerané na environmentálnu výchovu, či odstraňovanie príčin, alebo akútnych dôsledkov poškodzovania životného prostredia.

10. Spolupracovať so štátnou správou a samosprávou pri riešení otázok, súvisiacich s jeho vplyvmi na životné prostredie. S konštruktívne vystupujúcimi zainteresovanými mimovládnymi organizáciami viesť dialóg na báze racionálneho partnerstva.

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK

Konferencie usporiadané ASPEK

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE – (KPE) Predchádzajúce ročníky Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE ukázali, že téma priemyselných emisií, s osobitným dôrazom na dopady povinností a úloh podnikovej sféry, upravených právnymi a procedurálnymi predpismi v súvislosti s riešením ich environmentálnych vplyvov, je naďalej aktuálna. Prinášanie informácií o nových legislatívnych úpravách, technických riešeniach a ich financovaní, spolu so skúsenosťami a poznatkami subjektov podnikovej sféry aktívne riešiacich svoje vplyvy na životné […]

Projekty realizované ASPEK

ZVÝŠENIE MNOŽSTVA RECYKLOVANÉHO ODPADU Z PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV Cieľom projektu je propagácia a podpora recyklácie a zhodnocovanie odpadov v priemyselných podnikoch a prevádzkach na Slovensku. V rámci projektu sa pripravili propagačné materiály, ktoré môžu prevádzkovateľom priemyselných podnikov pomôcť v oblasti odpadového hospodárstva podniku zvýšiť efektivitu triedeného zberu, a tým aj ekonomiku odpadového hospodárstva. Pre odborníkov z priemyslu sa usporiadali dva semináre zamerané na triedený zber odpadov v […]

Semináre organizované ASPEK

15. jún 2016 – Trenčín Seminár INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE A LOGISTICKÉ POSTUPY V NAKLADANÍ S  ODPADMIVýstava AQUA 2016  –  VODNÉ HOSPODÁRSTVO Vrámci seminára boli ponúknuté prednášky v nasledovných oblastiach : Nový zákon o odpadoch • Aktuálne zmeny v legislatíve o odpadoch a súvislosť s vodným hospodárstvom • Aktuálne zmeny filozofie nakladania s odpadmi v zahraničí a na Slovensku • Paulownia Wallachia a jej možnosti využitia • Využitie banských vôd ako geotermálna energia […]

Súťaže pod záštitou ASPEK

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu […]

Posledné články

Valné zhromaždenie ASPEK

Dňa 23.-24. marca 2017 (štvrtok, piatok) sa uskutoční Valné zhromaždenie ASPEK Miesto: Hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice (Nádražná 12) 12,00 prezentácia a ubytovanie účastníkov 12:30 Obed 13,30 1. Otvorenie VZ, krátky príhovor prezidenta ASPEK a hosťa 2. Informácia o zmenách v členskej základni a v Prezídiu ASPEK 3. Schválenie programu a voľby pracovných komisií VZ 4. Správa o činnosti a hospodárení ASPEK v roku 2016, účtovná […]

Read Me Leave comment

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!

Read Me 1 Comment

Valné zhromaždenie ASPEK23.-24. marec 2014Hotel PANORAMA Trenčianske Teplice

Viac informácií

Pripravujeme pre vás ďalší ročník konferenciePRIEMYSELNÉ EMISIE 201710.-11. október 2017 | Chopin Hotel Bratislava

Viac informácií

BREF

Aktivity

3