Prihláste sa na
Konferenciu PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

10. - 11.október 2017, Hotel Chopin Bratislava

ASPEK - ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG Environment). Podmienkou zapojenia subjektov z jednotlivých členských štátov do tejto súťaže je získanie popredného umiestnenia v národnej súťaži.

Z iniciatívy ASPEK sa po prvýkrát v roku 2007 uskutočnila súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojiť sa do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.

Cieľ súťaže

podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostrediesúťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojochsúťaž v roku 2017 už po šiesty krát vyhlasuje ASPEK,  je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťažinárodná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie, s ktorou je kompatibilná. Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaž

Vyhlásené kategórie pre rok 2017

– Manažment- Produkty a služby- Proces- Medzinárodná obchodná spolupráca- Podnikanie a biodiverzita

Uzávierka predkladania prihlášok do súťaže 3. august 2017 !

 

Mediálni partneri ASPEK napísali o Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie v SR 2017:

• http://energieprevas.sk/pr/37• http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=1119

 

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/NPC2017.jpg

Prihláška NPC 2017

Propozície NPC 2017

Súťažné formuláre pre jednotlivé kategórie Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR

Kategória MANAŽMENT

Kategória PRODUKTY a SLUŽBY

Kategória PROCES

Kategória MEDZINÁRODNÁOBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK

Konferencie usporiadané ASPEK

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE – (KPE) Predchádzajúce ročníky Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE ukázali, že téma priemyselných emisií, s osobitným dôrazom na dopady povinností a úloh podnikovej sféry, upravených právnymi a procedurálnymi predpismi v súvislosti s riešením ich environmentálnych vplyvov, je naďalej aktuálna. Prinášanie informácií o nových legislatívnych úpravách, technických riešeniach a ich financovaní, spolu so skúsenosťami a poznatkami subjektov podnikovej sféry aktívne riešiacich svoje vplyvy na životné […]

Projekty realizované ASPEK

ZVÝŠENIE MNOŽSTVA RECYKLOVANÉHO ODPADU Z PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV Cieľom projektu je propagácia a podpora recyklácie a zhodnocovanie odpadov v priemyselných podnikoch a prevádzkach na Slovensku. V rámci projektu sa pripravili propagačné materiály, ktoré môžu prevádzkovateľom priemyselných podnikov pomôcť v oblasti odpadového hospodárstva podniku zvýšiť efektivitu triedeného zberu, a tým aj ekonomiku odpadového hospodárstva. Pre odborníkov z priemyslu sa usporiadali dva semináre zamerané na triedený zber odpadov v […]

Semináre organizované ASPEK

15. jún 2016 – Trenčín Seminár INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE A LOGISTICKÉ POSTUPY V NAKLADANÍ S  ODPADMIVýstava AQUA 2016  –  VODNÉ HOSPODÁRSTVO Vrámci seminára boli ponúknuté prednášky v nasledovných oblastiach : Nový zákon o odpadoch • Aktuálne zmeny v legislatíve o odpadoch a súvislosť s vodným hospodárstvom • Aktuálne zmeny filozofie nakladania s odpadmi v zahraničí a na Slovensku • Paulownia Wallachia a jej možnosti využitia • Využitie banských vôd ako geotermálna energia […]

Národná podnikateľská cena za ŽP v SR

V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky Generálne riaditeľstvo pre životné […]

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!